Nők, társadalmi nem, női öntudatnövelés - 7. rész: Szakirodalom, tudományágak szerint csoportosítva (frissítve 2014. április 27.)

Olvasási idő
59perc
Eddig olvastam

Nők, társadalmi nem, női öntudatnövelés - 7. rész: Szakirodalom, tudományágak szerint csoportosítva (frissítve 2014. április 27.)

január 23, 2012 - 23:00

FIGYELEM! Ezt szakirodalmi listát 2015. jan. 1.-től nem bővítjük. A feminizmus, Gender Studies, nemi esélyegyenlőség átfogó, témák, kulcsszavak, nevek szerint is kereshető, folyamatosan frissülő bibliográfiája a noverteka.noierdek.hu oldalon található Nővértéka.

Tartalom:

1. Női öntudatnövelés, bevezető művek - Új linken a szakmai archívumban! 
2. Nőtörténet - Új linken a szakmai archívumban! 
3. Feminizmustörténet (magyar)
4. Feminizmustörténet (általános)
5. Oktatás, pedagógia
6. Női munkavállalás, nők különböző hivatásokban
7. Politika, jog
8. Nők elleni erőszak
9. Közgazdaságtan
10. Szociológia
11. Genderelmélet
12. Irodalomtörténet
13. irodalomelmélet, irodalomkritika
14. Könyvtártudomány, információs társadalom
15. Filmtörténet, filmelmélet, színház, performansz
16. Médiatudomány
17. Nyelvészet
18. Filozófia
19. Pszichológia
20. Teológia, vallás
21. Művészettörténet
22. Nők és szubkultúrák
23. LMBT+, Queer Studies
24. Férfiasság, férfi szerepek, kritikai férfitudomány
25. Földrajz 
26. A nők egészsége, fogamzásgátlás, szülés

1. Női öntudatnövelés

2. Nőtörténet

 

3. Feminizmustörténet – magyar

Acsády Judit. "A feminizmus kialakulása és mai kérdései." In Gombos József- Kis Mária Rita szerk. A kisebbségekből álló társadalom konfliktusai. Szeged: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996, 91-103. ű

----. „A hazai feminizmus fénykora.” In Csapó Ida és Török Mónika szerk. Feminista Almanach. Budapest: MiNők Egyesülete és NőTárs Alapítvány, 2005, 20-3., 38-9., 60-1., 86-8., 111-2., 136-8., 159-60., 175-6., 194-6., 224-6., 243-4.

----. "A huszadik század asszonya. A századforduló magyar feminizmusának nőképe." In Nagy Beáta és S. Sárdi Margit szerk. Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Debrecen: csokonai, 1997, 243-53.

----. "A magyarországi feminizmus a századelőn." In Püski Levente, Timár Lajos és Valuch Tibor szerk. Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I. Jelenkortörténeti Műhely II. Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1999. pp. 295-311.

----. A varázstalanító emancipáció mítosza. (A szerző Emancipáció és identitás c. doktori disszertációjának részlete, ELTE Szociológiai Intézet, Budapest. Témavezető: Neményi Mária. 200p., 2005 In: Bíró Judit - Hammer Ferenc- Örkény István. (Szerk.) Tanulmányok Csepeli György 60. születésnapjára. 2006.

Online elérés: http://www.csepeli.com/kotet/csepeli60_acsady_judit.pdf

----. „‘”Kellett nekünk feminizmus?”.: Nyugati” gondolatok hazai fogadtatása.” In Kovács János Mátyás (szerk.). A zárva várt Nyugat: Kulturális globalizáció Magyarországon. Budapest: 2000 Könyvek - Sík Kiadó, 2002. pp. 167-186.

----. "Lovagiasságtól a vádaskodásig: Képek a magyarországi antifeminizmus tablójáról." Educatio 5:(3), 454-66.. 12. (1996)  

Online elérés: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1622

----. „Rendszerváltozások Közép és Kelet-Európában - Változó Gender Perspektívák.” In: Paksi-Tibori (szerk.) Konfliktus és társadalmi innováció. Budapest, Magyarország, 2010.

Acsády Judit és Bullain Nilda. "A női alternatíva: a magyar feminista és a Nőszemély." Mozgó Világ 1993. (19. évf.) 12. sz. 122-128. old.

Asztalos-Morell Ildikó. "A nemek közötti egyenlőtlenségek államszocializmuskorszakában. Tézisek a feminista megközelítéshez." Szociológiai Szemle. 1997/3. 33-91.

Az 1916. junius havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem mondott beszédek / a Feministák Egyesületének kiad. – Budapest : Feministák Egyesülete, 1916.

Balázs Béla. "A feminista probléma. (Megjegyzések az íróasztal mellől.)" Nyugat, 1913/5.

Bárány Péter, 1790, „A’ magyar ANYÁKNAK az ország’-gyûlésére egybe gyűlt ország’ nagyai’, ’s magyar atyák’ elejébe Terjesztett alázatos Kéréssek.” In Korall27., 8. évf., 2007 május, 196-204. Online elérés: http://epa.oszk.hu/00400/00414/00019/pdf/193-204.pdf

Bédy-Schwimmer Rózsa szerk. A magyar nőmozgalom régi dokumentumai. Online elérés: http://mtdaportal.extra.hu/books/Bedy_s_r_a_magyar_nomozgalom.pdf

Bollobás Enikő. "A Szegedi Feminista Csoport programnyilatkozata." 1989. szept. 8.

----. "Feminista tövisek Fekete Gyulának." Hitel 1989. 13. szám, 52-3.

Bozzi Vera – Czene Gábor: Elsikkasztott feminizmus. Osiris, 2006.

Csapó Ida és Török Mónika (szerk.) Feminista Almanach. Kiadja a MINŐK (Magyar Internetező Nők Egyesülete) és a NőTárs Közhasznú Alapítvány, 2005.

2013-ban megkaptuk Csapó Idától a kötet jogait, így az abban szereplő tanulmányok egy részét olvashatjátok honlapunkon. 

Elekes Irén Borbála. „Nők, civil szervezetek és a nyilvánosság – a HÍR-NŐK beszélgetések műsorának tapasztalatai a Civil Rádióban.” Kézirat. Elhangzott Pécsett aNői jogok – civil társadalom című konferencián 2002. október 25-én.

----. "A századforduló feminista folyóirata." Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2002. (11. évf.) 9. sz. 40. old.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00033/pdf/06muhelykerdesek.pdf

----.„A DMNSZ magyar jelöltje az AIDFE „Women of Europe” díjára, 2004.” Új Magyar Női Szemle. A szellemi pályán működő nők lapja. 2005. különszám, 37-41.

Fabó Edit. „Egy apostol kirekesztése. Majoros István női egyenjogúsítási törekvéseinek karikatúrái.” In Fábri Anna és Várkonyi Gábor szerk. A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum, 2007, 313-37.

Fábri, Anna. A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, 1777-1865. Budapest: Kortárs Kiadó 1999.

----, Borbíró Fanni, Szarka Eszter szerk. A nő és hivatása II. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1866–1895. Budapest: Kortárs Kiadó, 2006.

Fodor Éva. "A női emancipáció Magyarországon és Ausztriában, 1972–1992". Szociológiai Szemle 2003/1. 28–54.

Gárdos Mariska. A nő a történelem sodrában. Budapest: Arany János Irodalmi és Nyomdai Műintézet, 1942.

Geőcze Sarolta. Nő a modern társadalomban. Budapest: Franklin ny., 1899.

Gyertyánffy István. Levelek a nőnevelés és a feminizmus kérdésköréből. Budapest: Lampel, 1917.

Hász-Fehér Katalin. "Molnár Borbála levelező társasága." (Rövidített formában: Irodalomismeret, 1996. 1-2. sz. 38-44.)

Horváth Ágnes. "A nők első politikai mozgalma a XX. század elején." Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 19. 1989/1., 147-61.

Hrotkó Larissza. "A feminizmus helye a magyar társadalmi párbeszédben" Online elérés: http://or-zse.hu/kutat/tanulmanyok/hrotko_feminizmus.htm

Jánossy Gábor. A feminizmus Magyarországon. Szombathely: Vasvármegye Nyomdavállalat, 1911.

Online elérés: http://mtdaportal.extra.hu/books/a_feminizmus_magyarorszagon.pdf

Juhász Borbála és Sáfrány Réka. "Női civil szervezetek a rendszerváltás utáni Magyarországon" In A női kvóta Magyarországon. A 2007-es év vitája a politikai esélyegyenlőségről. Budapest: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Nők a politikai döntéshozatalban munkacsoport, 2008, 79-86.

Online elérés: www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=20539‎

Kenedi Géza. Feminista tanulmányok. Budapest : Lampel, 1912.

Kereszty Orsolya. "Bédy-Schwimmer Rózsa, A Nő és a Társadalom főszerkesztője." In Palasik Mária és Sipos Balázs szerk. Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág, 2005, 186-94.

----. "A feminista nőmozgalom folyóirata a nők művelődéséért:

“A Nő és a Társadalom” (1907-1913) indulása." In Szabolcs Éva szerk.Neveléstudomány – reflexió – innováció. Budapest: Gondolat, 2010. 82-94.

---. "Egy folyóirat a művelődésért: "A Nő és a Társadalom indulása és működésének első éve (1907-1910)" In Kozma Tamás – Perjés István szerk. Új Kutatások a Neveléstudományokban. Budapest, 2011. 290-304. Online elérés: www.keresztyorsolya.com/sites/default/files/keo.unk2011.pdf

----, "A Nő és a Társadalom" a nők művelődéséért (1907-1913) Budapest: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2011.  

Online elérés:www.keresztyorsolya.com/sites/default/files/No%20es%20a%20tarsadalom%20nyomdai%202_0.pdf

Antoni Rita recenziója: http://tntefjournal.hu/vol2/iss3/antoni.pdf

Kovács M. Mária, "A magyar feminizmus korszakfordulója" Café Bábel 1994/1-2.

Lévai Katalin. "A magyarországi feminizmusról." In Palasik Mária és Sipos Balázs szerk. Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20.századi Magyarországon. Budapest: Napvilág, 2005, 171-185.

Lóránd Zsófia, „A feminizmus nevében még nem öltek embert. Kerekasztal beszélgetés a nőszervezetek helyzetéről, céljairól, feladatáról ma Magyarországon.” (MONA, Labrisz, PATENT, NANE, Nők a tudományban, Nőkért.hu) TNTeF 1.évfolyam 2. szám 2011. november, http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/tntef/vol1/iss2/08_lorand.pdf

Máday Andor. A magyar nő jogai a múltban és a jelenben. Budapest: Athenaeum, 1913.

Márkus Dezső: A választójog. A nő választójoga. Két tanulmány. Budapest, 1912. http://mtdaportal.extra.hu/books/a_valasztojog.pdf

Mársits Rozina. A XX. század asszonya. Budapest: Lampel, Korvin ny., 1901.

MTDA - A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma - Nőmozgalom. http://mtdaportal.extra.hu/Bokk_nomozgalom.html

N(agyné) Szegvári Katalin. A nõk mûvelõdési jogaiért folytatott harc hazánkban. 1777–1918. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969.

----. Út a nõk egyenjogúságához. Bp., Magyar Nõk Országos Tanácsa – Kossuth könyvkiadó, 1981.

----, Numerus clausus intézkedések az ellenforradalmi Magyarországon: A zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 

----. A női választójog külföldön és hazánkban. HVG-Orac, 2001.

Neményi Mária, "Miért nincs Magyarországon nőmozgalom?" In Hadas Miklós szerk. Férfiuralom. Budapest: Replika Kör, 1994, 235-46.

Nőszemély című folyóirat és a Hír-Nők elektronikus magazin szerkesztői. „Feminista Melléklet.” Kiegészítő anyag Balogh Margit, S. Nagy Katalin (szerk.): Asszonysorsok a 20. században című kiadványához.

Pető Andrea. "„A cél közeledett mihozzánk.” A Feministák Egyesületének végnapjai." In Uő. Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből 1945-1951.Budapest: Seneca, 1998.

Pető Andrea és Szapor Judit.  „A női esélyegyenlőségre vonatkozó női felfogás hatása a magyar választójogi gondolkozásra 1848–1990. Az „állam érdekében adományozott jog” feminista megközelítésben. In Sajó András szerk. Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban. (Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra) Budapest: Áron, 2004, 136-175. Online: http://www.phil-inst.hu/recepcio/htm/7/705_belso.htm

Simándi Irén, Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 1848-1938. Budapest, Gondolat, 2009.

Szécsényi Mihály. "Nőkongresszus." Budapest - A városlakók folyóirata. 2013/7. X. új folyam.

Online: http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2013/07/405-nokongresszus

Tájékoztatás a Feministák Egyesületének czéljáról és munkatervéről. Budapest: Márkus Samu Könyvnyomdája, 1905. 

Online elérés: http://mtdaportal.extra.hu/books/tajekoztatas_a_feministak.pdf

Teleki Sándorné (Kende Júlia, "Szikra"). A feminizmusról. Budapest: Pesti Lloyd Társulat nyomdája, 1913.

Online elérés: http://mtdaportal.extra.hu/books/a_feminizmusrol.pdf

Wilhelm Szidónia. Szerelem, házasság feminista tükörben. Budapest: Benkő Gyula, 1908.

Online elérés: http://mtdaportal.extra.hu/books/Szerelem_hazassag.pdf

Zimmermann, Susan. „A magyar nõmozgalom és a"szexuális kérdés" a XX. század elején” Eszmélet 42http://www.freeweb.hu/eszmelet/42/zimmerman42.html

 

Folyóiratok:

 A Nő és a Társadalom (1907-13)

Archiválva: http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01452

A Nő (1913-17)

Archiválva: http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01516

Nőszemély (1990-98)

Új Magyar Női Szemle, Különkiadás. 2005. I. új évf.

 

Angol nyelven:

Adamik Mária. "Hungary: A Loss of Rights?" Feminist Review 39, 1991, 166-70

----. (1992.) "Feminism and Hungary" in: Funk, Mueller (eds) Gender Politics and Post Communism. Thinking Gender Series, Routledge, New York, London.

----. Gains and Losses.  "Women in Hungary during the Political  Transition" in Barrows-Grúnberg (eds): , Women and Transition in Eastern and Central Europe, CEPES, UNESCO Metropol, Bucharest  pp.68-82 (1994)

----. "How Can Hungarian Women Lose What They Have never had?" (1997)  In:Feischmidt-Zentai (eds) Women and Men in East-European Transition, Editura Fundatiiei Pentru Studii Europane, Cluj-Napoca, pp.34-42.o

Arpad, Susan S. és Sarolta Marinovich. "Why Hasn't There Been a Strong Women's Movement in Hungary?" Journal of Popular Culture, vol. 29/2. (1995). 77-97. 

Corrin, Chris. Magyar Women. London: McMillan, 1994.

de Haan, Francisca, Krassimira Daskalova, and Anna Loutfi eds. Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms: Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest: Central European University Press.

Fábián Katalin. "The Illusion of Inclusion. The Political Significance of Women's Groups in Hungary." Hungarian Studies Review, Vol. XXIX. Nos 1-2 (2002), 1-24. Online elérés: http://epa.oszk.hu/00000/00010/00036/pdf/HSR_2002_1-2_001-024.pdf

----. Contemporary Women's Movements in Hungary. Globalization, Democracy and Gender Equality. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 2009.

Acsády Judit recenziója: http://tntefjournal.hu/vol2/iss2/11_acsady.pdf

Fodor, Eva. 2004.  “The State Socialist Emancipation Project: Gender Inequality in Hungary and Austria.” Signs: Journal of Women in Culture and Society, 29 (3) 783-815.  

Körösi, Suzanne. "The Non-Existence of Emancipation." In Robin Morgan szerk. Sisterhood is Global. The International Women's Movement Anthology. New York: Anchor, 1984.

Pető Andrea. „The History of the Hungarian Women's Movement” in Gabriele Griffin és Rosi Braidotti szerk. Thinking Differently: A Reader in European Women's Studies. London: Zed Books, 2002, 361-71.

Zimmermann, Susan. “Gender Regime and Gender Struggle in Hungarian State Socialism”, in: Aspasia. International Yearbook for Women’s and Gender History of Central, Eastern and South Eastern Europe, vol 4., 2010, 1-24.

Zsuppán, F. T. "The Reception of the Hungarian Feminist Movement 1904-14" In R. Pysent ed. Decadence and Innovation. London: 1989.

 Vissza a tartalomhoz

 

 

4. Feminizmustörténet – külföldi/általános:

Bajner Mária. Egymás nemében. Gondolat Kiadó. Budapest. 2007.

Bassa Endre. Mit kell tudni a nőmozgalmakról? Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, 1982.

Drakulic, Slavenka. "Egy keleti feminista nyugaton." 2000, május, 42-6.

Gouges, Olympe de. "A nők jogai." In Hahner Péter szerk. A nagy francia forradalom dokumentumai. Budapest: Osiris, 1999.

Hell Judit. "Egy-testvér lesz minden ember!" (A nemek viszonya a globalizálódó világban), Magyar Tudomány, 2002/3.

Online: http://www.matud.iif.hu/02mar/hell.html

----. Van-e feminista filozófia? Budapest: Áron Kiadó, 2006. (Tartalma alapján inkább ide sorolandó – A. R.)

Kertész Magda. A szüfrazsettek. Nők a történelemben sorozat. Budapest: Kossuth, 1979.

Lévai Katalin. A nő szerint a világ. Budapest, Osiris, 2000.

A nőmozgalmakról is szó van benne, vagy a nők rendszerváltozás utáni helyzetéről, stb. (ez a könyv több kategóriába is sorolható, és nekem ideológiai szempontból nem a kedvencem, viszont tájékozódásnak jó) (Pál Móni)

----. "Feminizmustörténet. I. A hatvanas évek lázadói." Esély, 2000/1. 

Online elérés: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-358/esely/TPUBL-A-358.pdf

----. "Feminizmustörténet II: A jó családtól a munkahelyig - átlépés a magánszférából a közszférába." Esély 2000/2.

Online elérés: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-363/esely/TPUBL-A-363.pdf

----. "Feminizmustörténet III. Erőszak a szépség és a szexualitás nevében." Esély 2000/5.

Online elérés: http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-382/esely/TPUBL-A-382.pdf

----. Pillangóhatás. Budapest: Osiris, 2003.

Passerini, Louisa. A nők és a feministák története. Balassi, 2003.

Perkins Gilman, Charlotte. A nő gazdasági helyzete. Ford. Schwimmer Rózsa. Budapest: Grill Károly, 1908. http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/gilman_charlotte_perkins_a_no_gazdasagi_helyzete.pdf

Watkins, S. A., M. Rueda, M. Rodriguez. Nesze neked feminizmus! Ikon Kiadó, 1996.

Wollstonecraft, Mary. „A nő jogainak védelmében” (részletek). Ford. Pálinkás Katalin. Péter Ágnes (vál., szerk.), Angol romantika. Budapest: Kijárat, 2003. 79−101.

Zágoni Miklós. "Feminizmus és ökológia." Esély, 2001. április.

 

Folyóirat:

A Rubicon nőtörténelmi összeállításának nőmozgalmakkal kapcsolatos cikkei:http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nomozgalom/

 

Idegen nyelven:

Gamble, Sarah ed. The Routledge Guide to Feminism and Postfeminism. London & New York: Routledge, 2006. 

hooks, bell. Ain't I a Woman? (1981, több kiadás)

Laakso, Johanna (Hg./Ed.) 2008. Frau und Nation. Woman and Nation. (Wien-Berlin: Lit Verlag.)

Offen, Karen. „Defining Feminism: A Historical Approach.” Signs, Vol. 14, No. 1 (Autumn, 1988), pp. 119-157.

Online elérés:http://www.drbeardmoose.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/whatisfeminism.pdf

Shneir, Miriam ed. Feminism: The Essential Historical Writings. New York: Vintage Books, Random House, 1972.

Mill, John Stuart. On Liberty. Indianapolis: Hackette, 1978.

----. „The Subjection of Women.” In Miriam Schneir ed. Feminism: The Essential Historical Writings. New York: Vintage Books, Random House, 1972, 163-178. (magyarul Egei József ford. A nő alárendelése, Szatmár, 1876)

Vissza a tartalomhoz

 

 

5. Oktatás, pedagógia:

Bakacsi, Zita. „Mit üzennek az ének-zene tankönyvek a zenén túl? A társadalmi nem kifejlődése az alsó tagozatos általános iskolai ének-zene tankönyvekben.” Képzés és Gyakorlat 2007/4.

Bollobás Enikő: „A társadalmi nem az amerikai kultúra és irodalom oktatásában: az elmúlt 25 év tapasztalatainak összegzése”, In Pető Andrea szerk. A társadalmi nemek tudományának oktatása a magyar felsőoktatásban. Budapest: Ifjusági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 2006. 22-28.,

Online:http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_tarsadalmi_nem_az_amerikai_kultura_es_irodalom_oktatasaban_az_elmult_25_ev_tapasztalatainak_osszeg/

Burucs Kornélia: „A nők oktatása 1822-1900.” (vázlat) Online elérés: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1995-04/historia-1995-04-nok-081013

Cavallo, Guglielmo és Roger Chartier (szerk.), Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Ford. Sajó Tamás. Budapest: Balassi, 2000

Cs. Czachesz, Erzsébet; Lesznyák, Márta; Molnár, Edit Katalin: „Lányok és nők a kötelező olvasmányokban, tankönyvekben.” In: Educatio (1996) 3, S. 417-430. Online elérés: http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=32

Dálnokiné Pécsi Klára: „Családkép a kisiskolások tankönyveiben.” In: Új Pedagógai Szemle, 2001. január. S. 100-106.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00045/2001-01-tm-dalnokine-csaladkep.html

Fehér Katalin (1999): "Leánynevelésünk és a felvilágosodás kori magyar sajtó." Magyar Könyvszemle, 115. évf. 2. szám. 231-241. old.

Feith Helga Judit - Balázs Péter. "Kékharisnyák szorításában" Valóság 2006. június XLIX. évfolyam 6. szám.

Online elérés: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=263&lap=0

Feitl István, Sipos András (szerk.), Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19–20. században. Budapest: Napvilág, 2004. 45–59.

Gács Anna. Miért nem elég nekünk a könyv? (2002) JAK – Kijárat, 2002.

Gitlin, Andrew és Audrey Thompson (Pedagógia Tanszék, Utahi Egyetem) „A tudás elismerési terének megteremtése a feminista pedagógiában” Educational Theory / 1995. tavasz / 45. évfolyam / 2. szám.

Online elérés magyarul: www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21488

Grossmann Erika. Genderpedagógia Magyarországon – létezik-e egyáltalán? Történelmi visszatekintés és helyzetelemzés.

Online: www.grimus.or.at/helden/outcome/Ungarn_12_07.pdf

Kádár Márta, „A nõk egyetemi/fõiskolai tanulmányaira és a tudós világban való részvételükre ható jogszabályok és események” (adatok, statisztikák):http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0124/05.html

Kereszty Orsolya. "A társadalmi nem (gender) mint a kutatás tárgya a pedagógiában." Educatio 2007/4., 637-49.

Online elérés: http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/658

----. "A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata a tankönyvekben.” Könyv és Nevelés 2005. Szeptember. 56-67.

----. "Feminista pedagógia – Kezdeményezések Magyarországon." In Kende Anna szerk: Pszichológia és feminizmus: Hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalmi nem kutatás. Budapest: L’Harmattan, 2006. 297-313.

----. Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon 1867-1918. Sopron, Novum, 2010.      

Kéri Katalin (szerk.): Társadalmi nem és oktatás. (Konferenciakötet) Pécs, 2011. Online elérés: http://mek.oszk.hu/09600/09689/html/index.html

Koncz Katalin. Women's studies oktatás a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. In: Temesi József et al.(szerk): Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben : Jubileumi konferencia 1995. BKE, Budapest, 1996, p. 867-871. o.

Lassú Zsuzsa. „Hagyományos és modern női szerepek az iskolában.” Szabadpart, 9.

Müller Ildikó: „Nők iskolája. Az első magyar leánygimnázium oktatói és diákjai (1896–1917)”. Bódy Zsombor, Mátay Mónika, Tóth Árpád (szerk.), A mesterség iskolája. Budapest: Osiris, 2000. 202–226.

Nagyné Szegvári Katalin és Ladányi Andor. Nők az egyetemeken. Budapest: FPK, 1976.

Orosz Lajos szerk. A magyar nőnevelés úttörői. Budapest: Tankönyvkiadó, 1962.

Pálmai Judit. „Nemi szerepek és sztereotípiák a tankönyvekben.” Képzés és Gyakorlat 2007/4.

Pető Andrea. szerk. A társadalmi nemek oktatása Magyarországon. Budapest: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 2006.

Pető A. és Berteke W. „A női példaképek élettörténetének feldolgozása” Új Pedagógiai Szemle, 2, 2005.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00089/2005-02-ta-Tobbek-Noi.html

Pukánszky Béla. "A nők társadalmi szerepeinek és iskoláztatásának változásai." Methodus.hu - SZTE JGYPK Módszertani közlemények online kiadása, 2013. dec. 1. Online elérés:http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/pukanszky-bela-a-nok-tarsadalmi-szerepeinek-es-iskolaztatasanak-valtozasai/

Rostás R. és Fodorné Bajor B. (2003) „…Könnyebb a lányoknak, mert a fiúk elevenennek születtek” Új Pedagógiai Szemle 12, 95-105.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00077/2003-12-mu-Tobbek-Konnyebb.html

Setényi, János: „A nők helyzete az oktatásügyben.” In: Educatio 3/1996. 507-515

Online elérés: http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=32

Szabó László Tamás. A rejtett tanterv. Budapest, Magvető, 1988.

Szekeres Valéria és a Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet szerk. „Ti ezt tényleg komolyan gondoltátok?” Nők és a műszaki felsőoktatás. Budapest: Óbudai Egyetem, 2013.

Szívós Andrea. "Adalékok a magyarországi nőnevelés és női művelődés történetéhez (1850-1888)" In Kéri Katalin szerk. Ezerszínű világ (Dolgozatok a neveléstörténet köréből), Pécsi Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Pécs: 2000.

Online: http://kerikata.hu/publikaciok/text/ezerszin/ezersz00.htm

Thun Éva. „Hagyományos pedagógia, feminista pedagógia.” Educatio 1996/3. 404-16.

Online elérés: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/1618

----. „A nőtudomány és a társadalmi nemek tudománya” I.-II. rész. Magyar Felsőoktatás. 2002/3-4. pp. 50-51, 47-48.

Online elérés: http://thuneva.blogspot.com/2011/06/notudomany-es-tarsadalmi-nemek.html

----. „A társadalmi nemek tudománya a neveléstudományban és a tanárképzés/ pedagógusképzés pedagógiájában.” In A társadalmi nemek oktatása Magyarországon.Szerk. Pető Andrea. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2006. pp. 117-126.

Online elérés: http://thuneva.blogspot.com/2011/06/tarsadalmi-nemek-tudomanya.html

Zimmermann, Susan. „A társadalmi nemek tudománya Kelet-Európa és a posztszovjet térség felsőoktatásában” Eszmélet 2007 (73): 25-58.

 

Folyóiratok: 

Educatio  1996/3. Nők.

                http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=32

               2002/3. Család.

                http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=7

               2007/1. Előítéletek.

                http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=64

               2007/4. Társadalmi nemek.

                http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=67

 

Vissza a tartalomhoz

  

 

6. Női munkavállalás, nők különböző hivatásokban:

Acsády Judit. "Nők a magyar tudomány fellegvárában." Magyar Tudomány 2010. (171. évf.) 11. sz. 1390-1399. old.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00083/pdf/mtud_2010_11_1390-1399.pdf

Alexijevics, Szvetlana. A háború nem női mesterség – dokumentum-elbeszélés. (Részletekben lefordítva Markos Miklós által) in Szovjet irodalom 

Belinszki Eszter (1997): "A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nők munkaerőpiaci helyzetéről." [htmSzociológiai Szemle. 1. sz.

Borus Judit szerk. Női esélyegyenlőség Európában. Nőtudományi tanulmányok és a munkaerő-piac kapcsolata Magyarországon. Balassi, 2003.

Czeke Marianne et al. Küzdelmek és eredmények / pályatörténetüket elmondják Czeke Marianne, Gyarmatiné Kardos Juci [et al.] ; [előszóval ellátta Spurné Bárdos Féltoronyi Magda] Budapest: Magyar Női Szemle Könyvtára 5., 1938.

Csapó Ida szerk. A nő, ha vállalkozik. Minők/Nőtárs, 2007, Budapest.

Csáky Marianne: „Szabad a pálya? – Női karrierek Magyarországon” Antenna magazin, 2003/IV. negyedév.

Online elérés: http://www.antennamagazin.hu/2004-01/szabad.html

Farkas Gyöngyi: "„Gyertek lányok traktorra!” Nõi traktorosok a gépállomáson és a propagandában." Korall 13. 65-86.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/00400/00414/00009/pdf/04farkasgyongyi.pdf

Frey Mária. "A nők helyzete a munkahelyen és a háztartásban." In Foglalkoztatás, jövedelmi viszonyok, munkakörülmények. Munkatudományi tanulmányok. Szerk.: Munkácsy Ferencné. Struktúra, Munkaügyi Kiadó, 1996. 11-85.

Gordon István: Mellőzött nők a tudomány világában. Online elérés: 

http://gordon.nolblog.hu/archives/2009/10/28/Mellozott_nok_a_tudomany_vilagaban_1/                                                                      
http://gordon.nolblog.hu/archives/2009/10/30/Mellozott_nok_a_tudomany_vilagaban_2/                                                                                     
http://gordon.nolblog.hu/archives/2009/11/01/Mellozott_nok_a_tudomany_vilagaban_3/                                                                                                    
http://gordon.nolblog.hu/archives/2009/11/18/Mellozott_nok_a_tudomany_vilagaban_4/

Győrffy Zsuzsa: Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái. Morbiditás és stressztényezők a  magyarországi orvosnők körében. (PhD disszertáció). Emberi Jogok Magyar Közalapítvány, Acta Humana Studiosorum sorozat, 2010.

Hegedűs Éva (1973). "Götz Irén Júlia, az első magyar egyetemi előadónő." In: Magyar Kémikusok Lapja, 432–436.;

Dr. Jobst Ágnes. „Emancipáció és orvoslás” LAM 2000;10 (2): 171-174. Online elérés: http://www.lam.hu/folyoiratok/lam/0002/14.htm

----. „Az emancipáció eszméjének érvényesülése: Hugonnai Vilma élete”. In Balogh Margit, S. Nagy Katalin (szerk.): Asszonysorsok a 20. században.

Kéri Katalin, "Nők a csillagászat történetében" in Ambrus Attila József szerk. Új Galaxis 1. Kódex Nyomda Kft., Pécs, 2003, 59-73.

Koncz Katalin: Nők a munka világában. Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, 1982.

----. A nők bővülő foglalkoztatását kísérő feminizálódás jelensége és történelmi folyamata. In: Koncz Katalin(szerk): Nők és férfiak : Hiedelmek, tények. Kossuth Könyvkiadó , Budapest, 1985, p. 151-165. o.

----. "A nők foglalkoztatásának demográfiai körülményei Magyarországon az ipari forradalom kibontakozásától az első világháborúig." In: Léderer Pál (szerk): A magyar ugar. A kiegyezéstől a II. világháborúig. Társadalomtörténeti háttérinformációk. T-Twins Kiadó, Budapest, 1991, p. 363-373. o.

----. "Női karrierjellemzők: esélyek és korlátok női életpályán." In Palasik Mária és Sipos Balázs szerk. Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a XX. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág, 2005, 57-77.

Koncz Katalin - Sallai János. Nők a munkaerő-piacon : Számvetés a rendszerváltástól napjainkig az Európai Unióban érvényesülő tendenciák és követelmények fényében. Budapesti Corvinus Egyetem Women’s Studies Központ, Budapest, 2008.

Kovács János et al. Tanulmányok a női munkáról. Budapest, Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, 1983.

Kozáry Andrea. "Toborzás a rendőrségen: a nők tiszti és tiszthelyettesi képzése, 1947-53'." In Palasik Mária és Sipos Balázs szerk. Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a XX. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág, 2005,101-114.

Lomb Kató. Így tanulok nyelveket. Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései. Budapest, Littera, 1990.

Nagy Beáta (szerk.) Szervezet, menedzsment és nemek. Bp., Aula.

----. Női menedzserek. Budapest: Aula, 2001.

Neményi Mária: Egy határszerep anatómiája. Védőnők a nemi, szakmai és etnikai identitás metszéspontjában. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest,2001.

Palló Gábor. Radioaktivitás és kémiai atomelmélet. Az anyagszerkezeti nézetek válságai a századelő magyarországi kémiájában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 47–50.;

----. "A radioaktivitás egy korai kutatója: Götz Irén." In: Balogh Margit–S. Nagy Katalin (szerk.): Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék–Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság, 2000, 53–59.

Pető Andrea. "A mozgalom női katonái avagy az "egyenruházott nők." In Uő. Nőhistóriák. A politizál magyar nők történetéből 1945-1951. Budapest: Seneca, 1998, 141-61.

----. (szerk). Női esélyegyenlőség Európában. Nőtudományi tanulmányok és a munkaerőpiac kapcsolata Magyarországon. Budapest: Balassi, 2003.

Sandberg, Sheryl. Dobd be magad! Nők több szerepben. Budapest: HVG Könyvek, 2013.

Simon Mariann. "Valami más. Beszélgetések építésznőkkel" Budapest: Terc, 2003.

Sipos Balázs: „Hivatásos újságírónők Magyarországon a két háború között”. Nőszemély (1998.1).

Stiegler, Barbara: A foglakoztatás nem nemek kérdése. Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest, 1993.         

Sullerot, Evelyne: A női munka története és szociológiája. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1971.       

          Sinkó Éva recenziója:   http://adattar.vmmi.org/cikkek/1443/26_szemle_sinko_eva_evelyne_sullerot.pdf

Sulyok Katalin: Nőnek születtem. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973.

Szémann Béla: Nők diplomával. Szociográfiai riportok. Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, 1979.

----. Utak, sorsok, asszonyokSzociográfiai életrajzi riportok munkásnőkről. Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, 1975.          

Szigeti Endre (1995): "Takaróné Gáll Beatrix, az első női közgazdász magántanár." In: Szögi László–Zsidi Vilmos (szerk.): Tanulmányok a magyarországi közgazdasági felsőoktatás történetéből. Budapest, 173–178.

Szögi László: „A nők egyetemi tanulmányainak kérdése a budapesti orvostudományi karon 1896–1926”. Orvostörténeti Közlemények (1986): 139–142.

Tatai Zoltán. "Magyarország első közgazdász professzorasszonya: Takaróné Gáll Beatrix." Neveléstörténet, 2004/2. szám.

Online elérés: http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?rovat_mod=archiv&act=menu_tart&eid=29&rid=1&id=99

Tamás Pál. „Kutatónők a magyar tudományban”. Magyar Tudomány (1984.1–2): 145–155.

Tóth, Olga: „Attitűdváltozások a női munkavállalás megítélésében.” Szociológiai Szemle (1995) 1, S. 71-86.

 

Folyóirat:

Korall 13. szám: Női karrierek: lehetőségek és elvárások

Online elérés: http://korall.org/lapszam/13

Magyar Női Szemle (A szellem pályáján működő nők lapja)

Szerkeszti dr. Magyari Zoltánné és dr. Techert Margit, kiadja az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete. Havi-negyedévi; idegen nyelvű (angol, német, francia) cikkeket is közöl. 1935-1939. 
A bevezető cikkben írnak arról, hogy Magyarországon 18 ezer szellemi pályán működő diplomás nő (hivatalnoknő, gyógyszerésznő, tanárnő, orvosnő) él, akiknek jó része az egyesület tagja. Előfizetőinek díjtalan állásközvetítést szervez. Programjában azt írja: "A magyar női 'intellectuelle'-nek lapja eddig nem volt. Az ő igényeiket ugyanis a meglévő szépirodalmi, háztartási, otthonművészeti és divatújságok, -lapok nem elégíthetik ki."

http://www.visszaaradiohoz.hu/nyomtat.phtml?cim=kal/0227aze.html

Vissza a tartalomhoz

 

 

7. Politika, jog:

A női kvóta Magyarországon. A 2007-es vita a női esélyegyenlőségről.(Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Nők a politikai döntéshozatalban munkacsoport)

Online elérés: www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=20539

Betlen Anna. "Az abortuszkampány kérdőjelei" Háló : a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele, 2011. (17. évf.) 7-8 sz. 30-31. old.

Bollobás Enikő. Üvegplafon. (Nők a közéletben konferencia, 2007. okt. 18.)

Online elérés: http://bollobas.hu/eniko/pdf/uvegplafon.pdf

Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések /diszkrimináció/ minden formájának kiküszöböléséről. (CEDAW) Magyar Nők Szövetsége, 1993. http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=970

Huszár Józsefné Júlia. Hiányzol, Éva! 7x7 útravaló és jótanács a válsztásokon induló asszonyoknak. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület, 2002.

Huszár Júlia. A nők jogai a törvényhozásban, a választójogban alkalmazott kvóta jogelméleti és gyakorlati vonatkozásai. Szakdolgozat. Konzulens: Dr. Dezső Márta. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi kar, Alkotmányjogi tanszék, 2008.

Letöltés: nokert.hu/images/julka%20szakdolgozata.pdf

Koncz Katalin. "Kell-e ma Magyarországnak nőpolitika és milyen?" In

A jövő munkahelyeiért: Munkatudományi tanulmányok. Struktúra-Munkaügy, Budapest, 1995, 72-78. o.

----. Nők a politikai hatalomban : Számvetés a rendszerváltástól napjainkig. Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség, Budapest, 2006.

----. Az Európai Unió esélyegyenlőség politikája. Magyar Kutatók az Európai Unióról. Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványának Hivatala, Luxembourg. 2006, 53-78 o.

----. "Mit tett és mit nem tett a világ (és Magyarország) a nők egyenjogúsítása és helyzete javítása érdekében?" In Globális kihívások, milleniumi fejlesztési célok és Magyarország. Budapest: Magyar ENSZ Társaság, 2008, 115-53. 

Lehmann Hedvig. "Nők a helyi közéletben." In: Beszélő, 2000. április.

Nők és férfiak esélyegyenlősége: az Európai Uniós csatlakozás normái Magyarországon 2000-2002. Budapest: Magyarországi Női Alapítvány, 2003.

Örlősy Dorottya et al. szerk. A nők szerepe a pártok politikai programjában. Konferencia összefoglaló. Budapest, 1994. február 4. Budapest: Magyarországi Női Alapítvány, 1994.

Palasik Mária szerk. A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon. Napvilág, 2007.

Pető Andrea. Napasszonyok és Holdkisasszonyok. A mai magyar konzervatív női politizálás alaktana. Budapest: Balassi, 2003.

----. Nőhistóriák. A politizáló magyar nők története (1945–1951). Budapest: Seneca 1998.

----. „Nők és politika. Politikusnők és nagyasszonyok”. In Balogh Margit, S. Nagy Katalin (szerk.) Asszonysorsok a 20. században.

----. Rajk Júlia. Budapest: Balassi, 2001.

Randall, V. – G. Waylan. Társadalmi nem, politika és állam. Jószöveg, Bp., 2003.

Rimay Andrea. "Csak ha vészmadár vagy. Politikusnők a sajtóban a 2004. decemberi népszavazási kampány idején." Médiakutató 2006 tavasz

http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_01_tavasz/05_veszmadar/

----. "Ha nem lett volna Dávid Ibolya… Politikusnők médiaszereplése a választási kampányban" Médiakutató 2006 nyár. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/02_david_ibolya

Sándor Judit. "Újabb érvek a terhességmegszakítás alkotmányosságáról." Fundamenta, 1998. (2. évf.) 3. sz. 121-134. old.

Online elérés:http://epa.oszk.hu/02300/02334/00053/pdf/EPA02334_Fundamentum_1998_03_121-134.pdf 

Yuval-Davis, Nira. Nem és nemzet. Budapest: Új Mandátum, 2002.

 

Angol nyelven:

Stohlberg, Sheryl Gay. "When It comes to Scandal, Girls Won't Be Boys" New York Times,

http://www.nytimes.com/2011/06/12/weekinreview/12women.html?_r=1&pagewanted=all

Kakukktojás, de tartalmaz egy elgondolkodtató eszmefuttatást: "“The shorthand of it is that women run for office to do something, and men run for office to be somebody,” said Debbie Walsh, director of the Center for American Women and Politics at Rutgers University. “Women run because there is some public issue that they care about, some change they want to make, some issue that is a priority for them, and men tend to run for office because they see this as a career path.”

Vissza a tartalomhoz

 

8. Nők elleni erőszak

Anka László. "A budapesti prostitúció és szexpiac története a boldog békeidőkben." Valóság, 2006. június XLIX. évfolyam 6. szám 

Bancroft-Silverman-Ritchie. Lehet jó apa a bántalmazó? A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyerek kapcsolatra. Ford. Kuszing Gábor és Szil Péter. (Budapest: Háttér Kiadó, 2013)

Betlen Anna. "A képmutatás törvényi útja avagy egy lépés a prostitúció legalizálása felé." Fundamentum, 1998. (2. évf.) 4. sz. 159-166. old.

Online elérés: http://epa.oszk.hu/02300/02334/00054/pdf/EPA02334_Fundamentum_1998_04_159-166.pdf

----. "Legfőbb érték az ember… azazhogy a nő. Nőelszívás: a prostitúció a gazdaságban" TNTeF = Társadalmi Nemek Tudománya : Interdiszciplináris eFolyóirat, 2013. (3. évf.) 1. sz. 95-112. old. http://tntefjournal.hu/vol3/iss1/betlen.pdf

Dirie, Waris. A sivatag lányai. Ford. Bartók Júlia. Budapest: Partvonal, 2006.

Evans, Patricia: Szavakkal verve. Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. Fordította Recski Ágnes. Háttér Kiadó, 2004.

Herman, Judith Lewis. Trauma és gyógyulásAz erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. Ford Kuszing Gábor. Háttér Kiadó, 2011.

Johnsson- Latham, Gerd. Patriarchális erőszak. Támadás az emberi biztonság ellen. Habeas Corpus Munkacsoport - Stop Férfierőszak Projekt, 2007.

Kuszing Gábor és Szil Péter szerk. Férfierőszak. Írások a nők és gyerekek elleni erőszakról. Budapest: Habeas Corpus Munkacsoport, Stop-Férfierõszak Projekt, 2007.

Mahl, Eckardt. Ne bánts! Budapest, Hunga-Print, 1991.

Mati, Lana. „Az indiai özvegyégetés.” Replika, 1994/17-18.

McMillan, Dina. De hiszen azt mondja, hogy szeret! Vagy csak uralkodni akar? Ford. Kuszing Gábor, Marczali Ferenc és Szil Péter. Nyitott Könyvműhely, 2009.

Morvai Krisztina. Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog. Budapest: Kossuth: 2003.

----. és Simek Kitti. Rettegés és erőszak otthon. Budapest: Rejtjel, 2005.

Nagy Henrietta. Holtomiglan? A családon belüli erőszak. Tanítómester Kft., 2005.

NANE – Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület: Miért marad? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban. Hogyan segíthetünk? Budapest, 2006.

Online elérés: www.nane.hu/kiadvanyok/kezikonyvek/miertmarad/miertmarad.pdf

Nokjoga.hu. Hová fordulhatnak a családon belüli erőszak áldozatai? (frissítve 2014. március) 

http://www.nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/hova-fordulhatnak-az-aldozatok-2014marcius.pdf

Pető Andrea. „Átvonuló hadsereg, maradandó trauma. Az 1945–ös budapesti nemi erőszak esetek emlékezete”. Valuch Tibor (szerk.), Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv. Budapest: Osiris, 2005. 88–96.

----.  „Magyar nők és orosz katonák: elmondani vagy elhallgatni?” Magyar Lettre, 32.

Online elérés: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre32/23peto.htm

Polcz Alaine. Asszony a fronton.

Rédai Dorottya, Sáfrány Réka és Tóth Herta. "Családon belüli erőszak és bűnelkövetés." Ezredvég : irodalmi, művészeti és társadalomkritikai folyóirat, 2007. (17. évf.) 4. sz. 75-89. old.

----. "Erőszak és bűnelkövetés a családban." Ezredvég : irodalmi, művészeti és társadalomkritikai folyóirat, 2007. (17. évf.) 12. sz. 81-93. old.

Sáfrány Réka és Balogh Lídia. "Az Európai Unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem : az Amnesty International "END FGM" kampánya és az ahhoz kapcsolódó stratégia." Föld-rész : referált nemzetközi és jogi folyóirat, 2011. (4. évf.) 2-4. sz. [85]-97. old.

Szil Péter: Miért bántalmaz? Miért bántalmazhat? A családon belüli erőszak és a férfiak felelőssége. Budapest: Habeas Corpus Munkacsoport, 2005.

Online elérés: http://www.stop-ferfieroszak.hu/sites/default/files/dokumentumok/miert_bantalmaz_pdf_75234.pdf

Thun Éva, "A szexuális zaklatás mint társadalmi jelenség." In Belügyi Szemle. 2000. 4-5. sz. pp. 14-23.

Online elérés: http://thuneva.blogspot.com/2011/08/szexualis-zaklatas-mint-tarsadalmi.html

Tóth Olga. Erőszak a családban. TÁRKI, 1999. Online elérés: http://mek.niif.hu/02000/02019/02019.pdf

Weisz Dániel. „A prostitúció kérdése Budapesten” (1878). Replika, 1994/20-21.

 

Vissza a tartalomhoz

 

 

9. Közgazdaságtan

Nagy Beáta - Kütős Zsófia - Szekeres Valéria. Gender Budgeting kézikönyv. Budapest: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2010.

Szekeres Valéria. “Nemtelen verseny – a nők kiszorítása a gazdaságból”, HVG, Budapest, 2010/33.

-----."Gender-érzékeny költségvetés." Esély: társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, 2009. (20. évf. ) 3. sz. 23-37. old.

Online elérés: http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_3/02szekeres.pdf

 

Vissza a tartalomhoz

 

 

10. Szociológia

Bakos László: "Nemi szerepek és etnicitás," Kisebbségkutatás 2000. 4. szám

Bakó Boglárka, Tóth Eszter Zsófia (szerk.) Határtalan nők. Kirekesztés és befogadás a női társadalomban. Budapest: Nyitott Könyvműhely Könyvkiadó, 2008.

Bollobás Enikő. "A "rassz", a társadalmi nem és a kirekesztés kategóriái: az amerikai individuializmus másik története."

Online elérés: http://bollobas.hu/eniko/pdf/rubicon_rassz.pdf

Bourdieu, Pierre. Férfiuralom. Napvilág, Bp., 2000.

----. „Férfiuralom. Beszélgetés Pierre Bourdieu-vel.” Replika 1994/13-14.

Bullain Nilda, Büky Dorottya, Hernádi Miklós, Hrubos Katalin, Koncz Katalin, Márton László, Dr. Szilágyi Vilmos, Tóth Olga. „Körkérdés a nőkről.” Replika 1994/13-14. 1994 június.

Czibere Ibolya. Nők mélyszegénységben. Személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban. Budapest: L'Harmattan, 2012. 

Lásd http://tarhely.sokoldal.hu/segitok/fajlok/sajat-honlap-ingyen--sokoldal_hu-Nokmelyszegenysegben20111115.pdf 

Fábián Katalin. A Makoldi család. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1977.

H. Sas Judit. Nőies nők és férfias férfiakA nőkkel és a férfiakkal kapcsolatos társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szocializációja. Budapest: Akadémiai, 1984.

Hadas Miklós. "Férfiuralom." Replika 13-14. 1994 június.

----.(szerk.) Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról. Budapest: Replika Kör, 1994.

----. Szex és forradalom. Tíz monológ.  Replika Kör, 2001.

Horváth Júlia Borbála. Újnőkorszak. Intermentalitás a XX. század második felétől Magyarországon. L'Harmattan, 2008.

 Az interjúk rádöbbentenek pl. arra, hogy a két nem gondolkodásában még ma is a hagyományos elemek dominálnak, vagy hogy a nőknek  egymásnak ellentmondó elvárásoknak kell megfelelniük. (Pál Móni)

Kertész Magda. Mai nők és tegnapiak. Budapest: Táncsics, 1979.

----. A nő – három szereposztásban. Budapest: Kossuth, 1972.

----. Mai házasságok. Budapest: Kossuth, 1974.

Koncz K. (szerk.) Nők és férfiak. Budapest, 1985.

Kovács Judit. Utazás a női egyenjogúság körül. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1966.

Lévai Katalin – Gyulavári Tamás – Kiss Róbert szerk. Vegyesváltó. Pillanatkép nőkről, férfiakról. Egyenlő Esélyek Alapítvány, Budapest, 1999.

Maushart, Susan. Asszonysors - avagy mit jelent a nőnek valójában a házasság. Alexandra, 2005.

Nagy Beáta – Sárdi M. szerk. Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Debrecen, 1997.

Nagy Ildikó és Pongrácz Tiborné szerk. Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről. TÁRKI, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2009.

Neményi Mária. Csoportkép nőkkel. Új Mandátum, Bp., 1999.

Palasik Mária, Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág, 2005.

Sándor Bea. "A nők és a társadalmi egyenlőtlenségek."  in Gelsei Gergő et al szerk. A láthatatlanság vége. Társadalomismereti szöveggyűjtemény.  Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, 2004. Online elérés: http://mek.niif.hu/03400/03477/pdf/4_nok.pdf

Georg Simmel. „A divat” In Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Novissima, Budapest, 2001.

Sullerot, Evelyne (szerk.) A női nem. Tények és kérdőjelek. Budapest, Gondolat, 1983.

Szabady Egon (szerk.) Tanulmányok a nők helyzetéről. Magyar Nők OrszágosTanácsa, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972

Takács Judit. "„Ha a mosogatógép nem lenne, már elváltunk volna…" Férfiak és nők otthoni munkamegosztása európai összehasonlításban." Esély, 2008. évf. 6. szám.

Online elérés:http://mona-alapitvany.hu/wp-content/uploads/2012/08/takacs_judit_esely2008_6.pdf

Tóth László (szerk.): A szex: Szociológia és társadalomtörténet. Szöveggyűjtemény 1. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1996.

Tóth Olga. „Nőnek lenni - társadalmi nem (gender) az egyenlőtlenségek rendszerében." Magyar Tudomány, 2007 december

Online elérés: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00048/13.html

----. „Házasság és gyermek: vélekedés és viselkedés.” Századvég 11. Online elérés: http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/11/toth.htm

 

Angol nyelven:

Markus, Maria. "Women, Success and Civil Society. Submission to, or Subversion of the Achievement Principle." Praxis International, 5., 1986.

Vissza a tartalomhoz

 

 

11. Genderelmélet:

Barát Erzsébet: A nők érdekében folytatott kutatás és korlátai. In: Replika, 1999, 37. 163-168.

Barát Erzsébet és Sándor Klára szerk. A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. Nyelv, ideológia, média. 2. köt. Szeged: Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, 2009.  

 A szerkesztők által évente szervezett Nyelv, ideológia, média genderkonferenciák közül a másodikon elhangzott előadások egy részét mutatja be. A dolgozatok a filozófiától a nyelvészeten és az irodalmon át az iskolai, munkahelyi tapasztalatokig terjednek. (A. R.)

Bartky, Sandra Lee. „Foucault – a nőiesség és a patriarchális hatalom modernizációja”. Ford. Keresztes György, in Magyar Filozófiai Szemle 36/3-4. (1992), 434-445.

Belinszki Eszter (2003): "A társadalmi nem mint a kutatás tárgya. Gondolatok egy konferencia kapcsán." [pdfSzociológiai Szemle. 1. sz. 169–172.

Braidotti, Rosi: Egy nomád térképei. Feminizmus a posztmodern után. (Feminizmus és  történelem sorozat.) Balassi Kiadó, Budapest, 2008.

Butler, Judith. Jelentős testek – A „szexus” diszkurzív korlátairól. Ford. Barát Erzsébet és Sándor Bea. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2005.

----. Problémás nem: feminizmus és az identitás felforgatása. Ford. Berán Eszter és Vándor Judit. Budapest: Balassi Kiadó, 2007. 

Judith Butler nevéhez fűződik a sex-gender felosztás megkérdőjelezése, és a nemiség ill. azzal összefüggő identitás performatív elmélete: azaz tagadja ezek esszenciáját, szerinte ezeket csak, különböző repetitív aktusok által, „előadjuk.” Meghatározó, ám rendkívűl nehéz szövegek, a Gender Studies irodalmában már járatos olvasóknak ajánljuk őket. (A. R.)

Gyuricza Eszter recenziója (Holmi): http://www.holmi.org/2006/09/a-nemiseg-performativitasa

Lóránd Zsófia cikke: http://www.pilpul.net/komoly.shtml?x=27047        

Drozdik Orsolya: Sétáló agyak – kortárs feminista diszkurzus. Budapest, 1998, Kijárat Kiadó.

 Legeza Ilona ismertetője: http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li0435

 Megj.: ezeket a tanulmányokat is a genderelméletben már járatos olvasóknak  ajánljuk.

Featherstone, M. – M. Hepworth – B. S. Turner: A test. Társadalmi fejlődés és kulturális teória. Jószöveg, Bp., 1997.

Foucault, Michel. A szexualitás története I.: A tudás akarása. Ford. Ádám Péter. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1996.

----. A szexualitás története II.: A gyönyörök gyakorlása. Ford. Albert Sándor, Somlyó Bálint és Szántó István.

----. A szexualitás története III. Törődés önmagunkkal. Ford. Sujtó László.

Legeza Ilona ismertetője a 3 kötetről: http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li0620

Kérchy Anna.“Tapogatózások.  A test elméleteinek alakzatai.” Apertúra. 2009. IV.2. http://apertura.hu/2009/tel/kerchy

----. “A félt(ett) test felderítése. Susan Wendell. Az elutasított test. Feminista filozófiai elmélkedés a  fogyatékosságról című könyvéről.” TNTeF. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris E-Folyóirat. 2011. I.1.  http://www2.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/tntef/vol1/iss1/17_kerchy.pdf

Laqueur, Thomas W.: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. Ford. Barát Erzsébet, Sándor Bea, Szabó Valéria, Tóth László. Budapest: Új Mandátum, 2000.

„Laqueur azt mutatja be könyvében, hogy nemcsak a társadalmi nemi szerepek változnak a történelem folyamán, hanem azok megingathatatlannak és állandónak vélt alapja, a férfi és női test fiziológiájáról vallott elképzelések is. Így a kötet azt a fordulatot is ismerteti, amelynek során az addig uralkodó egy-nem modelljét (amelyben a nők nem mint nők, hanem mint tökéletlen férfiak jelennek meg az anatómiakönyvekben) a 18. században fölváltja a két-nem (ma is uralkodó) modellje. A szerző arra is rámutat, hogy a biológiai nem szemléletében bekövetkező változásokban a nemek adott időszakban uralkodó társadalmi megítélése az, ami lehetővé teszi egy-egy fölfedezés tudományos munkákba való beemelését. ”

Első fejezet: http://tek.bke.hu/files/szovegek/laqueur_testet_oltott_nem_elso_fejezet.pdf

MacKinnon, Catherine A. A feminizmus változásai: előadások életről és jogról. Ford. Borsodi Gyöngyi. Budapest: Pont Kiadó, 1994.

Mead, Margaret. Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban. Ford. András László és Varga Endre. Szerk., vál., utószó, jegyzetek: Bodrogi Tibor. Budapest: Gondolat, 1970.

A neves antropológus szerző munkássága átütő erejű: különböző természeti népek vizsgálata által bebizonyította, hogy az egyes nemek tulajdonságai, viselkedésformái, szerepei a társadalmi kontextus függvényében alakulnak ki, így biológiailag többségükben nem meghatározottak. (A. R.)

Huszár Ágnes recenziója: http://epa.oszk.hu/00000/00015/00031/pdf/szemle06.pdf

Séllei Nóra szerk. A feminizmus találkozásai a posztmodernnel. Debrecen: Csokonai, 2006.

Zimmermann, Susan. "A társadalmi nemek tudománya Kelet-Közép Európa és a posztszovjet térség felsõoktatásában." Eszmélet 2007: 25–59.

 

Folyóiratok:

 AHEA - E-Journal of the American Hungarian Educators Association, Vol. 4. http://ahea.net/e-journal/volume-4-2011

Café Bábel (1994.1–2) Tematikus szám.

INFO-Társadalomtudomány 32. (Nőtudomány)

Replika, 1997, 28. szám: A modern test története. http://replika.hu/28

TNTeF – Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris e-folyóirat

(Angol-Amerikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, felelős szerkesztő: Dr. Barát Erzsébet) Online elérés: http://tntefjournal.hu/

Évente kétszer megjelenő online folyóirat, mely a legkülönbözőbb tudományterületek szerint ad számot a magyarországi genderkutatás legújabb eredményeiről. Laikus érdeklődőknek is ajánljuk! (A.R.)

 

Egyéb:

Gács Anna et al. A társadalmi nem (stúdióbeszélgetés) 2004.

http://mindentudas.hu/magazin/klubrendezveny/item/216-a-t%C3%A1rsadalmi-nem.html

Vissza a tartalomhoz

 

 

12. Irodalomtörténet:

Balázs Imre József, „»Ismeri ön a cuplingert?« – A nő-szerep konstrukciója és szubvertálódása Ignotus Emma-leveleiben”. Alföld 51.10 (2000. okt.): 53-64.

Balogh Réka, „»...hogy jó feleség váljon belőle« – Kaffka Margit: Színek és évek”. Korunk 3.10 (2000. okt.): 97-101.

Bollobás Enikő: "Hogy szeresd női tenmagad: Amerikai modernista nőírók és a nőgyűlölet." In: Tímár Katalin (szerk.) Az ész, a test és a lélek anatómiája.Budapest: Ludwig Múzeum, 2004. pp. 71-82.

----.Az amerikai irodalom története. Osiris Tankönyvek. Budapest: Osiris, 2005.

"A Magyarországon is népszerű, kanonikus szerzők (mint pl. Poe, Hawthorne, Melville, Whitman, Dickinson, Mark Twain, James, London, Dreiser, Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Heller, Salinger) mellett kiemelten szerepelnek többek között az afroamerikai és a női írás újra- vagy újonnan kanonizált képviselői (mint pl. Douglass, Jacobs, Chopin, Barnes, Cather, Hurston, Larsen, Fauset, Morrison, Silko, Erdrich, Cisneros), valamint a kísérleti hagyomány művelői (mint pl. Stein, H. D., Rakosi, Olson, az ún. language-költők, Barth, Pynchon, Hawkes)."

Borgos Anna: Portrék a Másikról. Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. Budapest: Noran, 2007.

Borgos Anna - Szilágyi Judit: Nőírók és írónők - Irodalmi és női szerepek a Nyugatban. Noran Könyvesház, Budapest, 2011.

"A kötetben a folyóirat által leggyakrabban közölt tíz nőíró portréja szerepel. A tanulmányok tehát az akkori kánont, a Nyugat által legértékesebbnek tartott nőírók történetét tárják fel.Vannak köztük ismert és kanonizált írók (Kaffka Margit, Lesznai Anna, Török Sophie), talán ismerősen csengő nevek (Bohunczky Szefi, Kádár Erzsébet, Kosáryné Réz Lola, Lányi Sarolta), de mára egészen elfeledett szerzők is (Gyulai Márton, Kovács Mária, Reichard Piroska). Az ő pályájuk és írásaik megismerése a folyóirat egészéről való gondolkodásunkat is árnyalhatja. Hiszen miközben a (férfi) Nyugatról való ismereteink folyamatosan gazdagodnak és módosulnak, azok a szerepek, amelyeket a nők töltöttek be a magyar irodalom legfontosabb lapjánál, az utókor számára nagyrészt még mindig ismeretlenek."

Csetriné Lingvay Klára: Pályaképek. Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit. Kriterion, 2004.

Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. Budapest: JAK–Kijárat, 2003.

Fábri Anna: "Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban" +  „Magyar írónők a 18-19. században.” Rubicon (2001.6), 25-29.

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/iro_nok_vagy_ironok_a_noi_dilettantizmus_es_professzionalizmus_kerdese_a_19_szazadi_magyar_irodalomb/

----. „A szép tiltott táj felé”. Magyar írónők a két századforduló között (1795–1905). Budapest: Kortárs, 1996.

Földes Anna. Kaffka Margit. Kossuth Könyvkiadó, 1987.

Földes Zsuzsanna, „A női dal a magyar irodalomban – műfajtörténeti vázlat”. Palimpszeszt 16. (2002. jan.)

Online elérés: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/02.htm

Horváth Györgyi. "Női irodalom a magyar századelőn. A női irodalom szerepe Kaffka Margit Színek és évek című regényének kritikai megítélésében." In: Kálmán C. György, Orbán Jolán (szerk.): Értelmezések az elmúlt századból, Sensus Füzetek, Jelenkor, Pécs, 2002: 59-77.

Janion, Maria: A vámpír. Szimbolikus biográfia. Európa, 2006.

Kardos Pál, „Mit ér a nő, ha férfi?”. Ignotus, Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért. Budapest: Magvető, 1985.

Kemenes Géfin László, Jolanta Jastrebska: Erotika a huszadik századi magyar regényben 1911-47. Kortárs. http://mek.oszk.hu/05800/05820/

Menyhért Anna. Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom, Budapest: Anonymus–Ráció, 2008.

----.Női irodalmi hagyomány. Napvilág, 2013. 

S. Sárdi Margit. Első nőköltőink. ” Palimpszeszt 16. 2002. http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/06.htm

----. "A magyar női költészet történetének első fejezete" http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12375

Séllei Nóra. Lánnyá válik, s írni kezd... 19. századi angol írónők. Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1999.
----. Tükröm, tükröm... Írónők önéletrajzai a 20. században. Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2002.

Szalay Edina: A nő többszörNeogótika és identitás a mai észak-amerikai regényben Orbis Litterarum. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002.

Valachi Anna. József Jolán, az édes mostoha - egy önérvényesítő nő a XX. század első felében. Papirusz: 1998, 2005,

Varga Virág és Zsávolya Zoltán.Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Budapest, Ráció Kiadó, 2009.

Zsadányi Edit: A csend retorikája. Kihagyásalakzatok vizsgálata 20. századi regényekben (V. Woolf, D. Barnes, M. Atwood, E. M. Forster). Budapest: Kalligram, 2002.

 

Folyóirat:

Filológiai Közlöny tematikus szám: Utazás, otthon, nőiesség. 56.4 (2010).

Vissza a tartalomhoz

 

 

13. Irodalomelmélet, irodalomkritika:

Balla Zsófia: "Nőirodalom, mi az?" In: Lettre, 1997. tavasz 24. szám.

Bán Zsófia, „Van-e az irodalomnak neme?” Mindentudás Egyeteme, 2004.

http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/5-van-e-az-irodalomnak-neme?.html

Bókay Antal et. al. (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris tankönyvek. Budapest: Osiris, 2002.

Bókay Antal, Erős Ferenc (szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Budapest: Filum, 1998.

Bollobás Enikő. "Az amerikai női irodalmi örökség: ahogyan azt a feminista irodalomkritika előhívta" Magyar Napló: Az írók lapja 10:(2) pp. 10-12. (1998)

----. "A mai amerikai zsidó (női) irodalomról" Remény: zsidó társadalmi kulturális közéleti folyóirat 1:(2) pp. 103-106. (1998)

----."Hogyan készül a nő?: Lehetséges válaszok Ignotus, Szőcs Géza, Jonathan Swift, valamint Gertrude Stein és Djuna Barnes szerint" Holmi 14:(3) pp. 326-334. (2002)

----. "A genderrelativitásról: két overallos nő kapcsán" Társdadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris E-Folyóirat 2:(1) pp. 5-19. (2012)

http://tntefjournal.hu/vol2/iss1/01_bollobas.pdf

----.  Egy képlet nyomában. Karakterelemzések az amerikai és magyar irodalomból. Budapest, Balassi, 2012.

Cixous, Hélene. "A medúza nevetése." In Kiss-Kovács-Odorics szerk. Testes Könyv II. JAte, Ictus, 1997.

Online elérés: www.geocities.ws/noszol/Cixousmeduza.htm

Culler, Jonathan: „Nőként olvasni”. Ford. Módos Magdolna. In Uő Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után. Budapest: Osiris, 1997. 57–87.  Online elérés: http://whistler.uw.hu/meri/szakirodalom/cullernokentolvasni.htm

Czibula Katalin, Kordics Noémi. Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Nagyvárad – Budapest: Partium Kiadó – Protea Kulturális Egyesület, 2011.

Dierra Bernadett, Mészáros Zsolt és Zsadányi Edit. Női szerzők a huszadik század első felében. (Bibliográfia) http://villanyspenot.hu/fajlok/ironok_bibliografia.pdf

Gács Anna. Miért nem elég nekünk a könyv: A szerző az értelmezésben, szerzőségkoncepciók a kortrs magyarirodalomban.

"A kötet első része a szerző irodalomelméleti szerepével foglalkozik: azzal, hogy mit is jelent az oly sokszor emlegetett kijelentés „a szerző haláláról”, és hogy a modern szerzőfogalom kritikáját hogyan gondolják tovább egyes irodalomkritikai iskolák – elsősorban a feminista kritika. A második rész a kortárs magyar irodalom néhány olyan jelenségét veszi szemügyre, melyek hangsúlyozottan irányítják rá a figyelmet a szerző és a szöveg, a szerző és az értelmezés kapcsolatának kérdéseire. Ezek a fejezetek Kertész Imre és Kovács András Ferenc életművével, Esterházy Péter és Parti Nagy Lajos női álnéven közölt kisregényével foglalkoznak, illetve azt vizsgálják, hogy hogyan beszél a magyar kritika a nőírókról.

Gács Anna irodalomkritikus. Az ELTE média tanszékén tanít."

Legeza Ilona ismertetője: http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li0654

Gilbert, Sandra M. "Irodalmi apaság" Pompeji, 1997/4. Online: http://www.geocities.ws/noszol/gilbertirapa.htm

Györke Ágnes. "Termékeny találkozások: nő a (poszt)modernben." Élet és Irodalom. 2006.06.16 50. évfolyam, 24. 

Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Budapest: Eötvös József Kiadó, 1999.

Horváth Györgyi: Nőidő. A történeti narratíva identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban. Léda Könyvek, Kijárat Kiadó, Budapest, 2007.

----.  A hiányzó B. Tanulmányok, kritikák. Budapest: Anonymus, 2005.

Jankovics József, Nyerges Judit (szerk.): Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 9–14.) előadásai II. Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004.

Jefferson, Ann és David Robey (szerk.), Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Budapest: Osiris, 1995. 233–254.

Kádár Judit: „Feminista nézőpont az irodalomtudományban”. Helikon (1994.4): 407–416.

----. „Miért nincs, ha van? A kortárs nyugati feminista irodalomkritika hatása Magyarországon”. Beszélő (2003. nov): 100–107.

Online elérés: http://beszelo.c3.hu/03/11/15kadar.htm

Kálmán C. György, Orbán Jolán (szerk.): Értelmezések az elmúlt századból. Sensus Füzetek 2. Pécs: Jelenkor, 2002.

Kapus Erika: Problémás nem. Nősorsok Kaffka Margit Színek és évek valamint

Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében. Szakdolgozat, Miskolc, ME BTK, 2009.

Online elérés: http://mek.oszk.hu/07700/07784/07784.pdf

Kérchy Anna. “Nőies-e a kortárs női irodalom? Átírás, újraolvasás, re-vízió” In:

Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetõségei. Eds. Zsófia Lóránd, Tamás Scheibner, Gábor Vaderna. (Dayka Könyvek) Budapest: L’Harmattan, 2005. 101-112.

----.. “Autobiografikció és önéletrajzás Angela Carter regény-trilógiájában.” in: Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai. Szerk. Zoltán Z.Varga and János Mekis D. Budapest: L’Harmattan, 2008. 352-261.

----.. Az Én mint (sok) Másik. A szamuráj/anya önszövegezése.

Posztstrukturalista szubjektumelmélet Julia Kristeva Les Samouraïs című önéletrajzi regényében.”  in: A női szubjektum. Szerk. Séllei Nóra. Debrecen: Debrecen UP, 2007. 253-271.

----. “A feminista pszichogeográfia és Jeanette Winterson szenvedélyei.” Filológiai Közlöny. Utazás, Otthon, Nőiség szám. 56.4. (2010): 367-381.

----.“A nő nyelvet ölt. A feminista narratológia dilemmái és a korporeális narratológia lehetőségei” in: Új elméletek a narratológiában, Ed. Erzsébet Szabó. Szeged: Grimm Kiadó, 2010. 43-97.

----.“Elmebaj, szerzőség és nem/iség (v)iszonyai két kortárs magyar Csáth-mítosz adaptációban.” in: TNT Ef. Interdisciplinary E-journal Of Gender Studies. 2011/2.http://www2.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/tntef/vol1/iss2/03_kerchy.pdf

Kérchy Anna és Koller Nóra. “‘Kisasszonyok, vadmacskák, kékharisnyák’ Az író nő pozicionálása a mai magyar médiában.”  in: Nyelv, Ideológia, Média. A nő helye a magyar nyelvhasználatban.  Eds. Erzsébet Barát, Klára Sándor. Szeged: JATEPress, 2007. 53-6

Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor, Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv II. Szeged: Ictus és JATE Irodalomelméleti Csoport, 1997.

Kiss Gábor Zoltán, Sári László (szerk.): Kritikai kultúrakutatás az irodalomban. Pécs: Jelenkor, 2004.

Kristeva, Julia. Adalék a gondolkodás tétjéhez. Ford. Romhányi Török Gábor. Napkút, 2008.

Leitch, Vincent B.: „Feminista kritika”. Amerikai irodalomelmélet és irodalomkritika – a harmincas évektől a nyolcvanas évekig. Pécs: JPTE BTK, 1992. 299–323.

Lóránd Zsófia, Scheibner Tamás, Vaderna Gábor, Vári György (szerk.): Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Dayka könyvek, 4. Budapest: L’Harmattan, 2006.

Marinovich Sarolta (Resch Béláné): „A kortárs feminista gondolkodás és a kánon megkérdőjelezése”. Péter Ágnes, Sarbu Aladár (szerk.), Éhe a szónak? Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen. Budapest: Eötvös József Kiadó, 1997. 118–126.

Menyhért Anna: Egy olvasó alibije. Tanulmányok és kritikák. Budapest: Kijárat, 2002.

----. „Én”-ek éneke. Líraolvasás. Budapest: Orpheusz, 1998.

Mitgutsch, Anna. "Mi az, hogy "női irodalom""? Lettre 24., 1997 tavasz. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00012/00008/24mitg.htm

Sári László: „Lehet-e az olvasásnak etikája?”. Bókay Antal, M. Sándorfi Edina (szerk.), Keresztez(őd)ések. Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben. Budapest: Janus/Gondolat, 2003

Séllei Nóra: Miért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. 280 o.

----. ‘Nem a populáris kultúrára, avagy nem és (populáris) kultúra – A szingliregény esete’. Alföld 60.4 (2009. április): 107–116.

----. (szerk.) A nő mint szubjektum, a női szubjektum. Orbis Litterarum. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.

----. (szerk.) Femininity and Subjectivity. A Hungarian Journal of English and American Studies tematikus száma. 9.1 (2003). 219 o.

Várnagyi Márta. „A női irodalom és a feminista irodalomkritika Magyarországon. Hangok és visszahangok.” TNTeF (2011) 1:1.

    http://www2.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/tntef/vol1/iss1/03_varnagyi.pdf

Zsadányi Edit. A másik nő. A női szubjektivitás narratív alakzatai. Budapest: Ráció, 2006.

 ----."Az önértelmezés alakzatai kortárs magyar írónők műveiben." http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12360 

 

Folyóiratok:

Ex-Symposion (1998) Nő-vér. Tematikus szám.

http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_issue_toc&issue_id=23

Helikon Tematikus szám: feminista irodalomkritika (1994.4)

Kalligram Tematikus szám: A modernség neme (2002.9)

              Tematikus blokk: Alteritás, erőszak, gender. XII. (2004. febr)

Korunk 2000 október: Nők.

          http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2000&honap=10&cikk=6400

Magyar Lettre Tematikus blokkok:

            Írónők, nőírók (1997 tavasz, 24. szám)

            A női test (1997 nyár, 25. szám)

            http://lettre.c3.hu/

Palimpszeszt. Vox mulieris. Az Asszony hangja 16. (2002. jan);

http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/index.htm

                     Nőképek az irodalomban 19.(2002. dec)

http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/index.html

                     Szerelemképek, 20. szám (2003. szept),

http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/20_szam/index.html

 Erőszak és társadalmi nem a középkorban és a reneszánsz idején (2004. ápr) – (Nem archivált.)

Replika (1994.13–14).

             1997. december (Test/kép)

Új Symposion Tematikus szám (2005.0043).

 

Angol nyelven:

Ellmann, Mary. Thinking about Women. 1968.

Fetterley, Judith. The Resisting Reader. 1978.

Fleenor, Juliann E. ed. The Female Gothic, Montréal & London: Eden Press, 1983.

Gilbert, Sandra M. & Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. 1979, második kiadás 2000, Yale Univ. Press.

Kennard, Jean E. “Victims of Convention.” Pacific Coast Philology, Vol. 8, (Apr., 1973), 23-27.

Millett, Kate. Sexual Politics. Granada Publishing, 1969. 2. fejezet: http://www.marxists.org/subject/women/authors/millett-kate/theory.htm

Moers, Ellen. Literary Women. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Morris, Pam. Literature and Feminism. Oxford & Cambridge: Blackwell, 1993.

Nineteenth Century Gender Studies (folyóirat) http://www.ncgsjournal.com/issue81/issue81.htm

Showalter, Elaine. “Introduction: The Rise of Gender.” In Elaine Showalter ed. Speaking of Gender (New York and London: Routledge, 1989), 1-13.

----. A Literature of Their Own. British Women Novelists from Bronte to Lessing. 1977, expanded edition: Princeton University Press, 1998.

Wheeler, Kathleen. A Critical Guide to Twentieth Century Women Novelists. Oxford: Blackwell, 1997.

Vissza a tartalomhoz

 

 

14. Könyvtártudomány, információs társadalom:

Forrás: "Nők, könyvtárszakma, információs társadalom. Válogatott, referált bibliogárfia. www.mona-hungary.hu )

Csapó Ida. "Nők a cybertérben, azaz férfidomináns-e a net?" KÉK [Kultúra és Közösség] 8. évf. 1. sz., 2004,  9–17. o.

Csapó Ida, Miró Kiss Ida (szerk.): Behálózva. A nők és a net. Budapest: MINők, 2002.

Elekes Irén Borbála. "Terra incognita: a világ női arca. Reflexiók A nőarcú könyvtár című írásra." Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 12. évf., 3. sz., 2003, 22–26.

Finch, Janet. "De jó végre beszélni valakivel!” A nőkkel készített interjúk etikai és politikai vetülete. [Ford.]: Nádasdy Nóra In: Értékek az életben és a retorikában. [Szerk.]: Váriné Szilágyi Ibolya. Bp. Akadémiai K., 2003, 227-239. o.

Galácz Anna - Ságvári Bence - Sülyi Áron. "A digitális egyenlőtlenségek természetének nemzetközi összehasonlító vizsgálata." KÉK [Kultúra és Közösség] 8. évf., 1. sz., 2004, 9–17. o.

Kozmáné Sike Emese. "A nőarcú könyvtár." Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 12. évf., 1. sz. (2003. január) 12–16. o.

Nagy Beáta. "Kirekesztés vagy befogadás? A nemek és generációk jellegzetességei  az információs technológiák használatában és megítélésében." KÉK [Kultúra és Közösség] 8. évf., 1. sz., 2004, 19–30.o.

Thun Éva. "Nemek és computertudományok – mítoszok és valóságok: Hatással vannak-e nemi szerepeink a computer technológiához és kommunikációhoz való viszonyunkra? In Új Magyar Női Szemle, 2005. pp. 115-129. http://thuneva.blogspot.com/search/label/%C3%9Aj%20Magyar%20N%C5%91i%20Szemle

Vissza a tartalomhoz

 

 

15. Filmtörténet, filmelmélet, színház, performansz:

Cristian Réka Mónika. “Gender and Cinema: All Sides of the Camera.” In Réka M. Cristian & Zoltán Dragon. Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories. Szeged: JatePress Szegedi Egyetemi Kiadó, 2008, 83-104.

----. Ajánlott nőközpontú/feminista filmek listája (előbbi tanulmány, 103.) -

Creed, Barbara. „A horror és az iszonytató nőiség. Képzeletbeli tisztátalanság.” Metropolis: Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat Tematikus szám: A horrorfilm. 2006/1.

Online elérés: http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=52

Csengery, Judit. Greta Garbo. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.

Dragon, Zoltán. “A nő eltűnése, avagy a filmtörténet a femme fatale szerint.” Filmtett 32. szám. (május), 2003, 15-17.

Földényi F. László: "Női Krisztusok. Lars von Trier hősnői." Filmvilág folyóirat 2003/12 04-06. old.

Online elérés: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=2008

Kérchy Anna. “Könyörtelen Test Revíziók. A női szépség erőszakos ideológiájának dekonstrukciója a feminista performansz terrorista testeiben”. Kalligram. Művészet és Gondolat. 04.01. (2004): 103-11

----. .“Ez a fekete zongora… A női tekintet lehetőségei és a vágy képei Jane Campion Zongoralecke című filmjében” Filmtett. Feminizmus és filmelmélet szám. (2003): 11-15.

----. “Nő, pornó, performansz. Annie Sprinkle: The Post-Porn-Modernist Show." Lk.K.T. A kolozsvári Láthatatlan Kollégium Irodalmi Folyóirata. (2002): 56-63

Mulvey, Laura: „A vizuális élvezet és az elbeszélő film”. Ford.

Juhász Vera. Metropolis: Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat Tematikus szám: Feminizmus és filmelmélet 4.4 (2000): 12–23.

Sármány Ilona: „A »Femme Fatale« tündöklése és bukása”. Café Bábel (1994.4): 131–142.

Schuller Gabriella. Tükörképrombolók. Theatron könyvek, Pannon Egyetemi kiadó, 2006.

 

Folyóiratok:

Metropolis folyóirat feminizmus-száma: Feminizmus és filmelmélet 4.4 (2000)

Replika, 1997, 28. szám: Nemek a moziban. http://replika.hu/28

Theatron Feminizmus és színháztudomány (2003. nyár-ősz).

 

Angol nyelven:

Parsons, Maria. „Theda Bara”http://irishgothichorrorjournal.homestead.com/LostSoul2.html#anchor_158

Vissza a tartalomhoz

 

 

16. Médiatudomány:

Argejó Éva: "Hímnem, nőnem: a médium nem semleges." In Jelentések könyve. Szerk.: Argejó Éva. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest, 1998. 173-179.

Barát Erzsébet, Dr. – Pataki Kinga – Pócs Kata Rita. „Gyűlölködni szabad (?) A magyar sajtó a feminizmusról és a feministákról” Médiakutató, 2004 tavasz.  http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_01_tavasz/03_gyulolkodni_szabad

Goffmann, Erving. "A nemek a reklámokban." In Művészetszociológia. Szöveggyűjtemény II. – Vizuális kommunikáció. Szerk.: S. Nagy Katalin. Gondolat Kiadó, Budapest, 1991.

Griffin. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, 2001

Kádár Judit: „»Otthonod az uradé«. Három 20. századi magyar képes hetilap nőképe”. Médiakutató (2002. tél): 78–94.;http://mediakutato.hu/lj/2002_04_tel/07_otthonod_az_urade.htm

Margit Patrícia: „A nők reprezentációja. Férfiuralmi jelentések körforgása a napilapokban.” Médiakutató (2002. ősz) http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_03_osz/06_a_nok_reprezentacioja

Nagydiósi Gézáné. "Magyarországi nõi lapok a XIX. század végéig." In: Az OSZK Évkönyve 1957, Bp., OSZK, 1958. 193–227.
http://epa.oszk.hu/01400/01464/00001/pdf/193-229.pdf

Szabó Alida: Női és férfi szerepek a reklámokban. Reklámgazdaság. A Magyar Reklámszövetség szakmai kiadványa. 1999. 188-189. szám.

Tatai Erzsébet: „Nőkép a reklámban – Gyönyörű szerető, gondos anya, kitűnő háziasszony” Antenna magazin, 2003/IV. negyedév. Online elérés: http://www.antennamagazin.hu/2004-01/nokep.html

Thun Éva. Női ismeretek tára.  Online elérés: http://www.eum.hu/archivum/szcsm-1998-2002/noi-ismeretek-tara-080630

 

 

Folyóiratok:

Korunk 2009 április: Reklámfogások.

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=4

           2008 december: A divat médiumai

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=12

           2007 március: Női szerepek http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2007&honap=3&cikk=8500

Média-mix. Tematikus szám: Nemek. (2005. május).

Mit olvastak a nők? Rubicon, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/mit_olvastak_a_nok/

Néhány régi női magazinról: http://www.visszaaradiohoz.hu/nyomtat.phtml?cim=kal/0227aze.html

Vissza a tartalomhoz

 

 

17. Nyelvészet:

Barát E., Sándor K. (szerk.) A nő helye a magyar nyelvhasználatban. Szeged: JATE Press, 2006

Huszár Ágnes, Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők kommunikációja és nyelvhasználata? 2009. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Fercsik Erzsébet, "A magyar asszonynevek hagyományos és új formái", Online elérés: mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/informaciok/pisa/fe-m.pdf

Griffin, Em. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, 2003. (több feminista tanulmányt tartalmaz pl. Deborah Tannentől és Sandra Hardingtól)

Juhász Valéria és Kegyesné Szekeres Erika szerk. Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból.Szeged, JGyTF, 2011.

Schleicher Nóra, „Férfi beszéd, női csevej? Társadalmi nem és nyelvhasználat a munkahelyen.” Előadás a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2004. április 3.  Online elérés: http://www.europatarsasag.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=32

Simigné Fenyő S. & Kegyesné Szekeres E. (szerk.) Sokszínű nyelvészet. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatás. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2006.

Tannen, Deborah: Miért értjük félre egymást? Ford. Reményi Andrea Ágnes. Budapest: Tinta, 2001.

Vissza a tartalomhoz

 

 

 

18. Filozófia:

Ancsel Éva összes bekezdése. Kossuth, 2004.

Bartky, Sandra Lee. „Foucault – a nőiesség és a patriarchális hatalom modernizációja”. Ford. Keresztes György, in Magyar Filozófiai Szemle 36/3-4. (1992), 434-445.

Beauvoir, Simone de. A kétértelműség erkölcse. (Részlet) In: Modern polgári etika. Szöveggyűjtemény, 2. köt. Bp.: Tankönyvkiadó, 1976.

Bozóki András és Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus (Modern ideológiák) Századvég Kiadó, Budapest, 1991. - több vonatkozó írás

Farkas Katalin: „Feminista ismeretelmélet – lehetséges-e egyáltalán?”. Világosság 38.1 (1997): 74–79.

Gaarder, Jostein. Sofie világa.Regény a filozófia történetéről.  Budapest: Magyar Könyvklub 1995         

Haraway, Donna. "Szituációhoz kötött tudás." In Hadas Miklós szerk. Férfiuralom. Budapest: Replika Kör, 1994.

Harding, Sandra. "Episztemológiai kérdések." In: AETAS, 1993/4. 154-164. old.

Joó Mária. "A platóni eros-ról feminista interpretációk kapcsán." Magyar Filozófiai Szemle, 1996, 1-2-3.

----. „Erósz, phília és a szexus: a nemek kutatása Foucault-tól Platónig.” Dékány András és Laczkó Sándor szerk. Lábjegyzetek Platónhoz 4.: A barátság. Szeged: Pro Philosophia, 2005, 29-38. (Tanulmány a nők barátságáról) Online elérés: www.mft-hps.hu/szovegek/platon_baratsag/baratsag01-001-066.pdf

Klinger, Cornelia. (1998) "Mennyire férfias a tudomány. A nő képe a filozófiában és a nők filozófiaképe." 2000, Irodalmi és társadalmi havilap. 10. évf. 4. szám pp. 52-60. 1998. április.

Nagl-Docekal, Herta. Feminista filozófia. Budapest: Áron Kiadó, 2006.

Pieper, Annamarie. Van–e feminista etika? Budapest: Áron Kiadó, 2004.

Richard Rorty, „Etika – egyetemes kötelességek nélkül.” In uő, Filozófia és társadalmi remény. Ford.  Krémer Sándor és Nyírő Miklós. Budapest: L’Harmattan, 2007, 105-24.

Wendell, Susan. Az elutasított test. Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról  [ford. Vándor Judit]. – [Budapest] : ELTE BGGYK : ELTE Eötvös K., [2010]

 

Angol nyelven: 

Jaggar, Alison M. és Iris Marion Young eds. A Companion to Feminist Philosophy. Malden & Oxford: Blackwell, 2000.

Meyers, Diana,"Feminist Perspectives on the Self." Edward N. Zalta szerk. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2007 Edition),

Online elérés: http://plato.stanford.edu/archives/spr2007/entries/feminism-self/

Rorty, Richard. „Feminism and Pragmatism.” In uő, Truth and Progress: Philosophical PapersVol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 202-27.

Tong, Rosemarie and Williams, Nancy. „Feminist Ethics.” In Edward N.

Zalta ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition).                                                

          Online elérés: http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/feminism-ethics/

         

Vissza a tartalomhoz

 

 

19. Pszichológia:

Andreas Salomé, Lou. „Az erotika” http://hirnok-enciklopedia.blogspot.com/2009/08/lou-andreas-salome-az-erotika.html

----. „Pszichoszexualitás”. Vulgo, 2000/1-2. http://www.c3.hu/scripta/vulgo/2/1-2/salome.htm

Atkinson, Rita L. et al.: Pszichológia (Osiris, több kiadás)

Bolen, Jean Shinoda: Bennünk élő istennők. Ford. dr. Karczag Judit. Self Help. Balatonfenyves: Studium Effective, 1997.

Chodorow, Nancy. Feminizmus és pszichoanalitikus elmélet. Új Mandátum, Bp., 2000. Részlet: whistler.uw.hu/meri/textar/chodorowfeminizmusfreudny.doc

----. "Feminizmus, nőiség, Freud" Thalassa 1996/1. Online: http://www.c3.hu/scripta/thalassa/96/1/04chod.htm

Csepeli György. A meghatározatlan állat. Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Jószöveg, Bp., 2005 (1993)

Darabos Enikő: Nem-játék. Nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis. Jószöveg, 2008. 

Ealy, C. Diane: Női kreativitás. A leleményes női elme. Budapest: Édesvíz, 1999.

Erős Ferenc és Csabai Márta szerk. Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Új Mandátum, Bp., 1997

Fromm, Eric. Férfi és nő. Akadémia, Bp., 1996

Gilligan, Carol. „A nő helye a férfi életciklusában”. Ford. Fejér Katalin, Molnár Edit Katalin. Cs. Czahesz Erzsébet (szerk.), Multikulturális nevelés. Szöveggyűjtemény. Szeged: Mozaik, 1998. 77–90.

Heyn, Dalma. A vágy csendje. Ford. Horváth Krisztina. Lélek-kontroll sorozat. Budapest: Háttér 2003.

Huston, Nancy. "Anyák és harcosok." Lettre, 97/nyár. Online: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre25/22hust.htm

Jones, Susan és Marilyn Nissenson (2001) Anyák és lányaik. Háttér, 2001.

Juhász Anikó, „Lou Andreas Salome nőképének és narcizmus-elméletének néhány vetülete” Pro Philosophia Füzetek.

          Online elérés: http://www.c3.hu/~prophil/profi033/juhasz.html

Kende Anna szerk. Pszichológia és feminizmus. L'Harmattan, 2011.

Luhmann, Niklas: Szerelem – Szenvedély. Az intimitás kódolásáról. Ford. Bognár Virág. Budapest: Jószöveg, 1997.

Peters, F. H. Lou Andreas Salomé – Egy rendkívüli asszony élete. Európa, 2002.

Smith, M.: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., 2002. 5. rész: Csoportok észlelése, Előítéletek, sztereotípiák; 11. rész: Szeretet és szerelem

von Franz, Marie Louise. Női mesealakok. Európa, Bp., 1995.

Wilson Schaef, Anne. Menekülés a meghittség elől: Hogyan függünk álkapcsolatoktól? Új Paradigma Kiadó, 2000.

 

Folyóiratok:

Thalassa: Pszichoanalízis–Társadalom–Kultúra:

            Feminizmus és pszichoanalízis (1996/1)

            Feminizmus-téma folytatása és mások (1996/3)

Vissza a tartalomhoz

 

 

20. Teológia, vallás:

Átváltozások 15. szám (Misztika) (Peter Dinzelbacher: A nõi szentség modellje, Radics Viktória: Avilai Teréz arcéle, Avilai Szent Teréz: Gondolatok az isteni szeretetrõl)

Hrotkó Larissa: „Női szereplők az ősatyák történetében. Genezis 16. fejezet szövegének formakritikai elemzése: A szöveg útja a szentszövegig”.http://gender.bkae.hu/genderkonf2003.php#vazlat (pdf)

McGrath, Alistair E. „Feminizmus”. In Bevezetés a keresztény teológiába. Budapest: Osiris, 1995. 105–106.

Sándor Klára (szerk.) Pápai Feminizmus, Bp., Szabó Miklós Liberális Alapítvány, 2006.

Zámbó András: Mondhat-e újat a feminista teológia? A feminista teológia kritikai analízise.  Kiadja: A Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya. Budapest, 1996.

Várhelyi Ilona: „Női szerepek a Bibliában”. Nagy Beáta, S. Sárdi Margit (szerk.), 17–30.

 

Vissza a tartalomhoz

 

 

21. Művészettörténet:

Bollmann, Stefan. Az olvasó nők veszélyesek. Ford. Zsoldos Anita. Scolar, 2008. (Művészeti album két kiváló bevezető tanulmánnyal)

Czigány Magda, „Nyájas múzsákból öntudatos amazonok? – Nők a huszadik század művészetében”. Holmi (2002.3): 309-325.

Dékei Kriszta. "Az álszentség jegyében A modell – Női akt a 19. századi magyar művészetben" (2005. február) Új Művészet

E. Csorba Csilla. Máté Olga fotóművész. Petőfi Irodalmi Múzeum, Helikon Kiadó, 2006.

Hegyi Dóra "Politika mint művészet? Beszélgetés Süvecz Emesével." Exindex 2004. január 15.

Hock Beáta: Nemtan és pablikart. Lehetséges értelmezési szempontok az utóbbi másfél évtized két művészeti irányzatához. Budapest: Praesens, 2005.

Keserű Katalin (szerk.): Modern magyar nőművészet. Budapest: Kijárat, 2000.

Lever, Maurice: Isadora Duncan – egy élet regénye. Európa, 2003.

Nagy Katalin: Anna Margit. Budapest: Képzőművészeti, 1971.

Schuller Gabriella: Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és a performaszokban. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2006.

Szarka Klára: Fotográfia nőnemben. Feminizmus és történelem. Budapest: Balassi – Magyar Fotóművészek Szövetsége, 2002.

 

Folyóirat:

Tér és társadalom Tematikus szám. Szerk. Tímár Judit. (1993.1–2).

Vissza a tartalomhoz

 

 

22. Nők és szubkultúrák:

Antoni Rita. „Nincsen szabály, mindent szabad?” Magyarság és nemiség metszéspontjai a goth színtéren.” TNTeF 1:1 (2011) http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/tntef/vol1/iss1/16_antoni.pdf

Hodkinson, Paul. 2005. „Beavatottak és kívülállók.” In: Replika 53: 145-164.

Kelemen Anett. 2004. Deviánsnak minősített viselkedésformák Magyarországon. A dark-gothic szubkultúra bemutatása. (Szakdolgozat.) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Társadalomtudomány Tanszék, Budapest. Online: http://www.gothic.hu/gothic.html?http://www.gothic.hu/szubkultura2_kozosseg.html

 

Angol nyelven:

Gunn, Joshua. 2007. „Dark Admissions: Gothic Subculture and the Ambivalence of Misogyny and Resistance” in Lauren M. E. Goodlad és Michael Bibby szerk. Goth: Undead Subculture.  Durham & London: Duke University Press, 41-64.

Hodkinson, Paul. Goth. Identity, Style and Subculture. Berg, 2002.

Részlet: http://www.paulhodkinson.co.uk/publications/gothextract.htm

Leblanc, Lauraine. Pretty in Punk: Girls' Gender Resistance in a Boys' Subculture. Rutgers University Press, 1999. 

Marcus, Sara. Girls to the Front: The True Story of the Riot Grrrl Revolution. Harper Perennial, 2010.

Martin, Sara. 2004. “Gothic Scholars Don't Wear Black: Gothic Studies and Gothic Subcultures.” Gothic Studies 4: 28-4.

Porter, Alicia. 2009. A Study of Gothic Subculture: an Inside Look for Outsiders.

Weboldal. 2010 szept. 1. <http://www.gothicsubculture.com/music-description.php>. 

Punter, David és Glennys Byron. Gothic. Malden & Oxford: Blackwell, 2004.

Siegel, Carol. Goth's Dark Empire. Bloomington: Indiana University Press, 2005.

Walser, Robert. Running With the Devil : Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music. Wesleyan, 1993.

Wilkins, Amy C. 2004. “So Full of Myself as a Chick” – Goth Women, Sexual Independence, and Gender Egalitarianism” Gender & Society Vol. 18 No. 3, June: 328-349.

Vissza a tartalomhoz

 

 

23. LMBT+, Queer Studies:

Baird, Vanessa. A szexuális sokféleség. Ford. Sándor Bea. Budapest: HVG Könyvek, 2003.

"Miért van az, hogy egyesek homoszexuálisok, mások heteroszexuálisok – sőt, sokan az azonos és a másneműekhez egyaránt vonzódnak, azaz biszexuálisok? Van-e a melegségnek külön génje? Miért érzi sok nő, hogy ő valójában férfi, és sok férfi, hogy igazából nő? Változik a világ, de ma is sokszinű: mig egyes országokban hivatalosan elismerik az azonos neműek életközösségét, máshol ugyanezért halálbüntetés jár. 
A Tények – Lényeg sorozat A szexuális sokféleség cimű kötete segit tisztábban látni a szexualitás szivárvány-zászlójának egyes szineit. Összefoglalja a leszbikusok, a melegek, a transzneműek rejtett történelmét, röviden bemutatja az orvostudomány és a pstichológia álláspontjait és eredményeit, a vallások, felekezetek viszonyát a szexuális sokféleséghez, valamint rövid áttekintést ad az egyes országok szexuális kisebbségekkel kapcsolatos törvényeiről."

Borgos Anna szerk. Előhívott önarcképek. Leszbikus nők önéletrajzi írásai. Budapest:Labrisz Leszbikus Egyesület, 2003.

-----. "Nemek között. A bifóbia elmélete és gyakorlata." In Gantner B.

Eszter, Schweitzer Gábor és Varga Péter szerk. Kép-keret. Az identitás konstrukciói.Budapest: Nyitott Könyvműhely - ELTE Közép-európai Németnyelvű Zsidó Kultúra Kutatócsoport. Budapest, 2010, 101-114.

-----. Eltitkolt évek. Tizenhat leszbikus életút. Budapest: Labrisz Leszbikus Egyesület, 2011.

-----. "A heteronormatív terápia útvesztői. - A nemi identitás útvesztői."

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület konferenciája. 2012. okt. 6." Socio.hu, 2012/4. szám. Online elérés: http://socio.hu/6pdf/6_borgos.pdf

-----. Nemek között. Nőtörténet, szexualitástörténet. Budapest: Noran Libro, 2013.

Erőss Krisztián. Meleg családi fészek. Budapest: Queer Kiadó, 2012. http://www.queerkiado.hu/queer/?page_id=311

Feinberg, Leslie. Kőkemény. Ford. Sándor Bea. Budapest: Inter Alia Alapítvány, 2008.

"Az 1949-ben született Feinberg író, transznemű aktivista, szakszervezeti szervező és újságíró. Transgender, nem transzszexuális: nem úgy lépett át egy határvonalat, hogy nőből férfi lett, mert „szimplán" az akart volna lenni. Egyszerre több határvonalat lépett át. Mivel nem hagyták úgy élni, ahogyan ő élt volna, olyannak lenni, amilyen ő kényelmesen tudott volna lenni (a nemiszerep-sztereotípiák szerint „férfias" nő, buccs), nem hagyták már a családjában élni vagy pályát választani sem, és büntették azért, amiért nem felel meg a „nőségről" alkotott merev képnek, életének egy pontján arra jutott, hogy csak úgy élhet tovább, ha férfivá válik, egyszerűen annak nézik, és békén hagyják. Később azonban rájött, hogy a férfi, akinek nézik, nem ő: nem heteroszexuális férfiként akarta meghatározni önmagát – és ahogyan megfogalmazza: most transznemű harcos, aki fenntartja magának a jogot, hogy (az erőszakosan kettéválasztott) két nem között legyen, és úgy mozogjon ezen a mezsgyén, ahogyan tud és akar."

Foucault, Michel. Herculine Barbin, más néven Alexina B. Budapest: Jószöveg Műhely, 2007.

Diana Fuss. "Leszbikus és meleg elmélet: az identitáspolitika kérdése" Replika, 33–34 (1998. december): 213–228

Jagose, Annamarie. Bevezetés a queer elméletbe. Bp.: Új Mandátum, 2003.

 Kivonat/részlet: http://tek.bke.hu/files/szovegek/jagose_bevezetes_a_queer_elmeletbe_reszletek.pdf

Kérchy Anna.“A transznemű identitás dilemmái a kortárs gender-elméletek és populáris kulturális reprezentációk tükrében.” In: Mi/Más Konferencia 2008. Gondolatok a toleranciáról. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2009. 169-183.

Kérchy Anna és Koller Nóra.“A buziboszi, a meleg barát és "az a bizonyos dolog". Az érzelmi kapcsolat heteronormativizálásának (kon)szekvenciájáról.”In Barát Erzsébet és Sándor Klára szerk. Nyelv, Ideológia, Média 2. A nő és női(es)ség sztereotípiái. Szeged: SZTE Könyvtártudományi Tanszék, 2009. 55-65.

Kiss Tibor Noé. Inkognitó. Pécs: Alexandra, 2010.

"Mi van akkor, amikor az ember legszívesebben kibújna a saját neméből? Milyen érzés lehet, amikor egy futballbolond kamasz felismeri, hogy női ruhában, kisminkelve érzi jól magát? Mi történik ilyenkor? Mi történik benne, és mi történik vele? Mi történik, amikor rájön, hogy ez nem múló szeszély, hanem maradandó állapot? Mire számíthat, amikor először végigbukdácsol az utcán magas sarkú cipőben?

Az Inkognitó olyan tapasztalatokról szól, amelyekről a mai magyar társadalom nagyon keveset tud. A transzneműség egész kérdéskörét a tömegmédia felületes képei uralják: a gay-pride parádék groteszk alakjai vagy a bulvársajtó által időnként felkapott figurák. Kiss Tibor Noé könyvét egy világ választja el mindettől. A könyv egy olyan fiatal története az ezredforduló Magyarországán, aki a felnőtté válás során szembesül alakulóban lévő identitásának nem szabályos vonásaival. Nem véletlen, hogy az Inkognitó alapképlete klasszikus nevelődési regényekre emlékeztet, persze nem éppen klasszikus dilemmákkal. Az olvasó mégis hasonló szorongással aggódik ifjú hőséért, aki talán nem is sejti, mennyire kiszolgáltatott és sebezhető abban a világban, amelybe éppen belepottyant. 
Az Inkognitó minden ízében kortárs próza, érzékeny tollal megírt elsőkönyv és kockázatos coming out." 
Kiss Tibor Noé 1976-ban született Budapesten. Jelenleg Pécsett él. Az Inkognitó az első könyve.

Leszbikus tér/erő. Budapest: Labrisz Leszbikus Egyesület, 2000.

A kötet esszéket tartalmaz az identitásról, előbújásról, a leszbikusság médiabeli, irodalmi és politikai reprezentációjáról.

Sándor Bea. "Diszkrimináció a munkahelyen : az Európai Unió, az Alapvető Emberi Jogok, a 2000/78/EK Munkaügyi irányelv és a magyarországi jogi szabályozás." Fundamentum, 2002. (6. évf.) 3-4. sz. 154-162. old.

Online elérés:http://epa.oszk.hu/02300/02334/00011/pdf/EPA02334_Fundamentum_2002_03-04_112-120.pdf

Spargo, Tamsin. Foucault és a többszörös nemi identitás elmélete. Pécs: Alexandra, 2003.

Szembeszéllel. Ford. Béres Deák Rita et al. Budapest: Labrisz Leszbikus Egyesület, 2003.

Kortárs – kisebb számban magyar – szerzők novelláit, regényrészleteit és verseit tartalmazza, amelyek valamilyen szempontból érintik a leszbikusságot.

Takács Judit. Homoszexualitás és a társadalom. Bp.: Új Mandátum, 2003.

-----. Homofóbia Magyarországon. Budapest: L'Harmattan, 2011.

Winterson, Jeanette. Miért lennél boldog, ha lehetsz normális? Ford. Lukács Laura. Budapest, Park, 2013. 

 

Folyóirat:

Replika, 34. szám: Leszbikus és meleg identitáspolitikák. http://replika.hu/33-34

Vissza a tartalomhoz

 

 

24. Férfiasság, férfi szerepek, kritikai férfitudomány:

Ambuzs Péter Attila. "A kritikai férfikutatás iránya külföldön és hiánya itthon." In Barát Erzsébet és Sándor Klára szerk. A nő és a női(es)ség sztereotípiái.Nyelv, ideológia, média 2. Szeged: SZTE Könyvtártudományi Tanszék, 2009.  

Connell, R. W. Férfiak. Eltűnő szerepek. Ford. Dudik Annamária Éva. Budapest: Noran Libro, 2012. 

Hadas Miklós: A modern férfi születése Budapest: Helikon, 2003.

-----. szerk. Férfikutatások. Szöveggyűjtemény. 2009.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_25_Hadas_Miklos_Ferfikutatasok_szoveggyujtemeny_pdf/file_4609_1_1.html

-----. A férfiasság kódjai. Budapest: Balassi, 2010.

Hadas Miklós–Karády Viktor. „Futball és társadalmi identitás. Adalékok a magyar futball társadalmi jelentéstartalmainak történelmi vizsgálatához.” Replika, 1994/17-18.

Mosse, G. L. Férfiasságnak tüköre. A modern férfieszmény kialakulása Budapest: Balassi, 2001.

Sziller Dalma: „A maszkulinitás paradoxona és a populáris kultúra. James Bond és a férfiasság változó eszménye.” Médiakutató 2010 ősz.  http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/01_maszkulinitas_james_bond

 

Folyóirat:

Replika 69. Hegemón maszkulinitás.

Vissza a tartalomhoz

 

 

25. Földrajz, agrártudomány:

Baracs Gabriella Etelka: "A nők és a mezőgazdaság." pp. 465-468. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia, 1997. (MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. Szerkesztette: Kovács Teréz.) 

Jelenszkyné Fábián Ildikó. Nemek és a földrajzi tudás, avagy „Kolumbusz nem volt nő, hogy hibáztatható lett volna az eltévedésért”. Földrajzi Konferencia, Szeged, 2001. geography.hu/mfk2001/cikkek/Jelenszkyne.pdf

-----. Gender alapú társadalomföldrajzi elemzés az Ormánság példáján.

Doktori disszertáció. Témevazető: Dr. Tóth József. PTE, 2009. http://foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/disszertacio_jelenszkyne_nv.pdf

Timár J. 1998 b: „Feminista földrajz.” In: Általános társadalomföldrajz I. Szerk.: Tóth József – Vuics Tibor. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 261–278.

-----. 1993: A nők tanulmányozása a földrajzban, avagy: van-e létjogosultsága a feminista geográfiának Magyarországon? Tér és Társadalom. 1–2. sz. pp. 1–18.

-----. 1998 a: A feminista földrajz hiánya és jelenléte – a magyar geográfia egyenlıtlen területi fejlődése. In: Földrajzi kaleidoszkóp. Szerk.: Mészáros R.-Tóth J. JPTE Pécs – JATE, Szeged, pp. 19–33.

Timár J. – Jelenszkyné F. I. 2005: "Nők a földrajztudományban." In: A földrajz dimenziói.Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek. Szerk.: Dövényi Zoltán és Schwitzer Ferenc. MTA  Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, pp. 297–309.

Vissza a tartalomhoz

 

 

26. Egészség, szexualitás, fogamzásgátlás, szülés

Angier, Natalie. A nő intim földrajza. Magyar Könyvklub, 2001.

Gaskin, Ina May. Útmutató szüléshez. Ford. Huffmann Szilvia, Mailáth Nóra, Palatin Eduárd. Jaffa, 2009.

Hoppál Bori: Kebelbarátnők. Mellbeszélgetések nőkkel, nőknek. Jaffa, 2010.

Kisdi Barbara. Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése. Doktori disszertáció, Pécsi Tudományegyetem, 2011.

Online elérés:http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/kisdibarbaraphd.pdf

McLaren, Angus. Szexualitás a 20. században. Osiris, Bp., 2002.

Mester Dóra Djamila. Nő, anya, szerető. Budapest: Jaffa, 2013.

Norberg, Bippan és Szil Péter: Természetes fogamzásszabályozás. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, 1988.

Solane, Ethel. A nő biológiája. Ford. Schoket Bernadette. Budapest: Gondolat, 1987.

Yaffé, Maurice és Elizabeth Fenwick: A nemi öröm. Park-Medicina Budapest, 1989.

 

Vissza a tartalomhoz

 

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)„I Am Rooted, but I Flow” – In Memoriam Reschné Dr. Marinovich Sarolta (1943-2011)

augusztus 31, 2011 - 22:55

Régóta terveztem egy cikket: Gender Studies rovatunkban szerettem volna bemutatni meghatározó tanáromat, nagyrabecsült témavezetőmet, a hazai gender- és gothic kutatás, valamint feminista irodalomkritika kiemelkedő egyéniségét, a Társadalmi Nemek Tudománya  kutatócsoport alapítóját, a minden hallgatója által szeretett, közvetlen oktatót, a „lady” fogalmát annak legnemesebb értelmében: higgadt, méltóságteljes, tiszteletet parancsoló, egyúttal végtelenül kedves személyiségével, valamint kifogástalan, finom, visszafogott eleganciájával egyaránt megtestesítő embert, sokunk példaképét, Reschné D

Társadalmi nem és nyelvhasználat - új tanulmánykötet magyarul

október 12, 2011 - 11:26
A tanulmánykötet borítója

Megjelent Juhász Valéria és Kegyesné Szekeres Erika szerkesztésében a Társadalmi nem és nyelvhasználat című tanulmánykötete, amely az angol és a német szakirodalomból tartalmaz érdekes válogatást. Az alapvetően elméleti jellegű tanulmányok bemutatják a nemek nyelvhasználatával kapcsolatos teóriáit.

Mától elérhető a Nővértéka

december 11, 2014 - 18:39

A Nővértéka a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség átfogó, teljességre törekvő, keresés és böngészés funkcióval ellátott, magyar nőjogi és gender bibliográfiája és tudástára. A tudástár tartalmazza a női jogi, feminista, gender, azaz a társadalmi nemeket érintő és LMBTQIA témákban megjelent:

  • magyar nyelvű
  • magyar vonatkozású, idegen nyelvű
  • magyar szerző által írt, idegen nyelvű, releváns témájú

tételeket.