A Nőkért Egyesület céljai

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam

A Nőkért Egyesület céljai

április 11, 2011 - 20:54
A Nőkért Egyesület alapító okirata, a szervezet céljairól, feladatairól, tevékenységeiről.

A Nőkért Egyesület alapító tagsága

A Nőkért Egyesület alapító okirata, a szervezet céljairól, feladatairól, tevékenységeiről.

Az Egyesület céljai:

1. A női kultúra terjesztése, köztudatba, általános műveltségbe emelése.  

A magyar és külföldi női kultúra terjesztése, köztudatba emelése. Az eddigi munkánkat folytatva, teljességre törekvő honlap üzemeltetése, folyamatos frissítése és fejlesztése, mely átfogó információt nyújt a marginalizált női kultúra különböző aspektusairól, úgymint magyar és külföldi író- és költőnők, történelmi személyek, képzőművészek, zeneszerzők, tudósok, feltalálók, orvosok, valamint feminista szerzők és aktivisták. /Ezt a munkát a nőkért.hu „Női arcképcsarnok” menüpontjában kezdtük el./

Ennek részeként:

 • könyvtárakkal való együttműködés erősítése, kiterjesztése, előadások tartása (pl. alkalmakkor, évfordulókon, kiállításokhoz kapcsolódva)
 • a könyvtárakban – a 20. század eleji magyar feminizmus kiemelkedő személyisége, Bédy-Schwimmer Rózsa tiszteletére – ún. Schwimer-sarok, vagy étrehozása, ahol a tematikus válogatásnak, kiemelésnek köszönhetően alkalom nyílik a női öntudatnöveléssel, illetve a nőiségről, női szerepekről való kritikus gondolkodással összefüggő primér és szekundér művek megismerésére, olvasására. /Ehhez alapot nyújt a nőkért.hu szerkesztői és olvasói által válogatott ./

Ezzel összefüggésben távlati célok:

 • hozzájárulás ahhoz, hogy az egyes nemzeti irodalmak kánonjaiban, európai, illetve globális szinten a humán- és reáltudományokban, valamint művészeti ágakban elismert, hazánkban ennek dacára mégis elhallgatott, jelentős teljesítményt nyújtó nők – különös tekintettel az irodalomtörténet marginalizált nőalakjaira – a középiskolai oktatásba, kötelező tananyagba, érettségi tételek közé bekerüljenek, így az általános műveltség részéve váljanak. /Előzetesen a beemelendő művek listázása szakmai szempontok szerint./  
 • jövőbeli anyagi lehetőségektől függően nyomtatott magazin, illetve kiadványok megjelentetése. (Ennek korábbi fázisában esetleg e-könyvek, e-magazin megjelentetése.) Példaképeinknek tekintjük a magyar A nő és a társadalom, illetve a Nőszemély magazinokat, valamint a német EMMA magazint.

2. Női öntudatnövelés, küzdelem a szexizmus ellen.

A közvélekedéshez, populáris magazinokhoz képest egy alternatív, tudatosabb nőkép propagálása, az öneltárgyiasító és kiszolgáló-kiszolgáltatott, felületes nőképpel szemben alternatív női értékek hangsúlyozása; az uralkodó diszkurzushoz képest a női szerepekre, lehetséges életszemléletekre, életmódokra és életpályákra vonatkozó sokféleség tudatosítása, ennek elfogadtatása.

Ennek részeként:

 • küzdelem a média szexizmusa, szexista nyelvhasználata, a nők emberi méltóságának ilyen módú folyamatos – és természetesnek vett – megsértése ellen. A figyelem ráirányítása a problémára; hozzájárulás ahhoz, hogy a szexista nyelvhasználat ugyanúgy tilos legyen, mint pl. a rasszista vagy homofób előítéletek hangoztatása.
 • ezzel összefüggésben a szexista cikkek, reklámok elleni tiltakozás, azokkal szembeni konkrét fellépés.  
 • tiltakozás a partnerkapcsolattal összefüggő erőszak médiában észlelhető nyelvezetével, az erőszak elbagatellizálásával szemben (pl. „bulvárhírek” közé elhelyezés), és csúsztató nyelvezetével szemben (pl. a volt partner által elkövetett, gyilkossággal végződő zaklatás „szerelmi drámának” való titulálása). Ezzel összefüggésben tiltakozás az áldozathibáztató és elkövetőmentegető újságírói (és köznapi) attitűd ellen.
 • a női esélyegyenlőség (munkában való érvényesüléshez és szabadidőhöz való jog) érdekében a házimunkából való egyenlő, méltányos részvállalás propagálása; mivel ezt hazánkban a felmérésekkel összhangban, különösen jellemző problémaként észleljük, és a nők politikában, vezető szerepekben való érvényesülésének egyik akadályaként látjuk.
 • Mivel, tekintve a hazai közvélekedést, anyagi és munkaerő-piaci sajátosságokat, e ponton látszik leggyakrabban „elcsúszni” a nemek egyenlőségének elve, külön kiemelt hangsúlyt helyezünk továbbá a feminista szemlélet jegyében funkcionáló család, illetve a feminista szülőség lehetőségeire; eredményes megoldások kidolgozására és ismertetésére, a pozitív példák, „sikertörténetek” bemutatására.

Ezzel összefüggésben távlati cél:

 • női tudás- és tapasztalat-megosztás, mentorálás. Online, a későbbiekben személyes támogató, öntudatnövelő női közösségek létrehozása, különböző élethelyzetekre kialakítva. A már meglevő, hasonló csoportokkal való együttműködés.

3. A feminizmussal kapcsolatos sztereotípiák, félreértések eloszlatása.

A feminizmus valódi jelentésének, céljainak, eredményeinek megismertetése, a magyar feminizmus hagyományának tudatosítása, jelentős alakjainak széles körben ismertté tétele.

Ennek részeként:

 • feminista, genderszempontú, nőirodalommal, nőtörténettel összefüggő magyar és idegen nyelvű szakdolgozatok, doktori értekezések összegyűjtése, publikálása a honlapunkon. (folyamatban)
 • a magyar feminizmus dokumentumainak kiadása (jelenleg a 90-es években megjelent Nőszemély folyóirat digitalizálása van folyamatban), illetve hozzáférhetővé tétele a honlapunkon.

Ezzel összefüggésben távlati célok:

 • jövőbeli anyagi lehetőségeinktől függően a nemzetközi – klasszikus és kortárs – feminizmus Magyarországon még meg nem jelent főbb műveinek lefordítása, kiadása. /Előzetesen a lefordításra szánt/javasolt művek listázása./
 • Lehetőségeinkhez mérten kutatások, adatgyűjtések, publikációk támogatása, ösztönzése, elsősorban a feminizmus hazai történetének témájában. Konzultációs lehetőségek, rendezvények megszervezése. 

4. Az aktivista és az egyetemi feminizmus közti hazai együttműködés előmozdítása. 

A társadalmi nemek tudománya, a Gender Studies népszerűsítése. E tudományos szemlélet területeinek, főbb művelőinek, eredményeinek közismertté tétele, a vele kapcsolatban hazánkban lábra kapott félreértések tisztázása.

Ennek részeként:

 • folyamatos tájékoztatás honlapunkon a hazai gender tematikájú nyomtatványokról, folyóiratokról, kurzusokról.

5. A magyar feminista szervezetek közti együttműködés előmozdítása.

Hozzájárulás a hazai feminista egyesületek, szervezetek és magánszemélyek közti együttműködés, összefogás előmozdításához, a jelenlegi széthúzás megszüntetéséhez, így a hangját hallatni képes, hatékony, érdemi magyar nőképviselet megteremtéséhez.

Ennek egy részeként:

 • más magyar női szervezetekkel való együttműködés a közös célok elérésében, pl. részvétel a magunk eszközeivel a nők elleni erőszak visszaszorításáért, a prostitúció klienseinek büntetéséért, az emberkereskedelem visszaszorításáért, a nők testük feletti önrendelkezéséért, és egyes – indokolható – területeken a női kvóta eléréséért folytatott küzdelemben. 

6. Együttműködés a társadalmi egyenlőtlenségek, elnyomás, erőszak más formái ellen küzdő civil szervezetekkel.  A különböző területeken működő aktivista nők összefogása.

Az Egyesület a nők elleni erőszakkal együtt elutasítja a gyermekekkel, a fogyatékkal élőkkel, az állatokkal szembeni, illetve a nem elnyomó másság bármilyen egyéb formájából (faj, nem, származás, életkor, szexuális orientáció, vallás, alteritás, szubkultúra, családi állapot, életmód, stb.) fakadó erőszakot, támadást, hátrányos megkülönböztetést, illetve a speciális társadalmi helyzetből fakadó bármilyen jogtalan diszkriminációt (pl. a munkavállalás területén). 

Ennek részeként:

 • kiemelt figyelem fordítása az álláskereső illetve munkavállaló nők helyzetére, kifejezetten a nemükből fakadó problémáira (az álláskeresőket, illetve a munkavállalókat nemtől függetlenül sújtó problémákon felül).
 • női munkavállalókkal kapcsolatos jogi problémákra irányuló figyelemfelkeltés, egyes esetek minimum próbaperig való elvitele. (pl. nemi alapú diszkrimináció, vagy a főállású anyaság speciális helyzete, mely nevével, és az anyaság ideológiai felértékelésével ellentétben nem számít munkaviszonynak)
 • együttműködés a speciális helyzetű nőkkel (pl. roma nők, leszbikus nők, mozgássérült nők, rokkant nők, nemi erőszak/pedofília túlélő nők, stb.), a figyelem irányítása az ő sajátos helyzetükre, problémáikra; mivel a nők az egyes kisebbségjogi mozgalmakon belül sok esetben háttérbe szorulnak.
 • a nők önkéntes munkájára irányuló figyelemfelkeltés, annak elismertetése.
 • együttműködés állatvédő szervezetekkel; az állatkínzás és az emberek bántalmazása közti összefüggés tudatosítása, integrált küzdelem egy erőszakmentes társadalomért.
 • A tudatos fogyasztás, a környezetbarát és kegyetlenségmentes vásárlás és életmód népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás. ((pl. állatkísérlet-mentes termékek, felelős állattartás, környezetvédelem)
 • Tagjainknak, pártolóinknak a kegyetlenségmentes életmódra, tudatos vásárlásra való áttérést javasoljuk.

Egyesületünk politikai pártoktól független.

 

 

Idén is részt vettünk az Angyalhír emléksétán (beszámoló fotógalériával)

június 30, 2016 - 21:15
Fotó: Csöre András

Idén a tavalyi hagyományteremtő alkalom után másodszor került sor az Angyalhír sétára. Az eseménnyel egy gyászoló édesanya, Seres Barbara szeretne emléket állítani mindössze hat hónapot élt fiának, akit az apja ledobott egy budapesti ház negyedik emeleti körfolyosójáról, majd utána ugrott. Az idei sétára június 26-án vasárnap került sor.

Részvétel a Nők Lázadása Szabadegyetemen - beszélgetés a prostitúcióról (videó)

május 30, 2013 - 21:30

2013 májusában a Nők Lázadása Szabadegyetem keretében Betlen Anna (közgazdász, MONA), Lovas Nagy Anna (, elnök, Nők Lázadása egyesület) és Antoni Rita (elnök, Nőkért Egyesület, elnökségi tag, Nők Lázadása) a prostitúcióról beszélgettek.

Csillag Ádám videója: 

 

Bántalmazó hatóságok - Békés Dóra beszéde, Angyalhír 2015

június 30, 2015 - 23:59
Békés Dóra

Ma Ádámra emlékezünk, aki fél évet élt. A saját apja dobta ki a negyedikről. Ádám ma lenne egy éves. Nem tudom elmondani azt a részvétet, amit a kisfiú anyja iránt érzek, ez a legszörnyűbb dolog, ami egy anyával történhet. Ádám tragédiájával fél évvel ezelőtt tele voltak a lapok, szörnyülködő szalagcímek különösen durva történetként hirdették az esetet. Pedig nem az egyetlen volt, és nem is az első vagy az utolsó.

A Nők Lázadása a hatékony csbe törvénykezésért – Antoni Rita nov. 25-i beszéde

december 03, 2012 - 18:16
Fotó: Zina Mihailova

A Nők Lázadása mozgalom, mint ismeretes, azért robbant ki, mert a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállására vonatkozó népi kezdeményezés tárgyalásán honatyáink nem csak hogy szükségtelennek minősítették a vonatkozó törvény megalkotását, de Varga István képviselő úr, számos elvtársa által bősz helyeslése mellett, leleplezte a kormány teljes inkompetenciáját és közönyét e súlyos társadalmi problémát illetően, egyúttal félreérthetetlenül kifejezésre juttatta a kormány szélsőségesen nőgyűlölő attitűdjét.

A Nőkért Egyesület csatlakozik a Budapest Pride-hoz

július 01, 2015 - 13:01

A Nőkért Egyesület csatlakozik a 2015-ös Budapest Pride-hoz:

1) tisztelegve a feminista mozgalomban kezdetektől jelen levő és szerepet vállaló leszbikus és biszexuális nők (Anna Rühling, Lavender Menace csoport, stb.) emléke előtt, elismerve a maiakat, köztük a transzfeminista nőket - kinyilvánítva mindezzel a NŐKÉRT Egyesület befogadó szemléletét,

Nők a rendszerváltozásban - a Szegedi Közéleti Kávéház Estje (fotógalériával)

január 20, 2013 - 20:23
Szegedi Közéleti Kávéház, 2013. január 15. (KATTINTS A KÉPRE a galéria megtekintéséhez)

"A nemek társadalmi helyzetével foglalkozó szakirodalom az 1990-es évek elején úgy látta, hogy a nők társadalmi csoportja a rendszerváltás „nagy vesztese”, hiszen szűkültek a munkavállalás lehetőségei, a politikában alacsonyabb lett a nők aránya, a mindennapi élet feszültségei, az anyagi gondok a családon belüli erőszak előretörését hozta. Vajon több mint húsz évvel a rendszerváltás után hogyan fordult a helyzet? Sikerült-e hatékony